Főoldal » Archív » Börtönbe kerülhetnek a gyermekeiket elhanyagoló szülők

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len sze­mély sérel­mé­re, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Heve­si Járá­si Ügyész­ség azok­kal a szü­lők­kel szem­ben, akik a leg­alap­ve­tőbb élet­kö­rül­mé­nye­ket, és a szük­sé­ges orvo­si ellá­tást sem biz­to­sí­tot­ták a gyer­me­ke­ik számára.

A vád sze­rint a vád­lot­tak az elmúlt néhány évben egy kom­fort nél­kü­li, koszos és ren­det­len lakó­ház­ban nevel­ték öt éves lányu­kat és három éves fiú­kat. A kicsik­nek nem biz­to­sí­tot­tak külön fek­vő­he­lyet, de még az évszak­nak, vala­mint a koruk­nak meg­fe­le­lő ruhá­za­tot sem. Télen a kis­lány csak zok­nit hor­dott, míg a kis­fiú egy több szám­mal nagyobb gumi­klum­pá­ban járt, ám neki már nem jutott zokni. Kabát­ja csu­pán egyi­kük­nek volt.  A gye­re­kek ápo­lat­la­nok, mos­dat­la­nok vol­tak, pisz­kos ruhák­ban jártak.

A vád sze­rint a csa­lád bevé­te­li for­rá­sát főként a gye­re­kek után járó álla­mi jut­ta­tás jelen­tet­te, ame­lyet azon­ban jel­lem­ző­en nem rájuk, hanem maguk­ra köl­töt­tek, élve­ze­ti cik­ke­ket, töb­bek között dohányt vásá­rol­tak, amit rend­sze­re­sen a lakó­ház­ban szív­tak el. Enni­va­lót és tüze­lőt ezzel szem­ben csak rit­kán vet­tek és mind­ez­zel hosszabb időn át, súlyo­san veszé­lyez­tet­ték gyer­me­ke­ik testi, értel­mi, érzel­mi fejlődését.

A kis­lány fia­tal­ko­ri auto­im­mun ere­de­tű meg­be­te­ge­dés­ben is szen­ve­dett. Ennek keze­lé­se rend­sze­res orvo­si ellen­őr­zést és szi­go­rú­an betar­tott gyógy­sze­res terá­pi­át igé­nyelt volna. A szü­lők ennek elle­né­re nem­csak, hogy késve vit­ték őt orvos­hoz, de a szá­má­ra elő­írt keze­lést sem tar­tot­ták be, így a kis­lány a szük­sé­ges gyógy­sze­re­it sem kapta meg. A vád­lot­tak helyett nem egy­szer a kör­ze­ti orvos, a védő­nő, vagy a csa­lád­se­gí­tő kért idő­pon­tot a kis­lány vizs­gá­la­tá­ra, ami - a szü­lők mulasz­tá­sa miatt - nem min­dig tör­tént meg. Mind­ezek miatt a kis­lány végül a bal sze­mé­re megvakult.

A gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­lat kez­det­ben alap­el­lá­tás kere­té­ben gon­doz­ta a csa­lá­dot, majd a gyám­ha­tó­ság 2017 ele­jén előbb a gyer­me­kek véde­lem­be, majd a neve­lés­be véte­lét is el kel­lett, hogy ren­del­je. A kicsik jelen­leg meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között, neve­lő­szü­lők gon­do­zá­sá­ban élnek, ahol a kis­lány álla­po­ta is jelen­tős javu­lás­nak indult.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a szü­lők­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság mind­ket­tő­jük szü­lői fel­ügye­le­ti jogát szün­tes­se meg, és tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is.