Főoldal » Archív » Börtönbe került a szabadulása után nem sokkal szeméremsértést elkövető férfi

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség elő­ké­szí­tő ülé­sen tett indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság azt az 50 éves helyi lakost, aki tavaly ősszel, alig néhány hét­tel a koráb­bi bün­te­té­sé­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sa után, fényes nap­pal önki­elé­gí­tést vég­zett Füzes­abony központjában.

Az elkö­ve­tőt a járá­si ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta. A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2018. szep­tem­ber 7-én dél­után, a tele­pü­lés köz­pont­já­ban egy park­ban aludt, majd ami­kor 15 óra körül fel­éb­redt, ész­re­vet­te, hogy tőle néhány méter­re két fia­tal nő beszél­get egy padon, miköz­ben egyi­kük más­fél éves gyer­me­két rin­gat­ta egy baba­ko­csi­ban. A vád­lott ekkor átsé­tált az egyik szem­köz­ti lakó­ház elé, ott leült a bejá­ra­ti lép­cső­re, és fel­tű­nő­en - úgy, hogy az a beszél­ge­tők szá­má­ra is jól lát­ha­tó legyen – önki­elé­gí­tés­be kez­dett. Cse­lek­mé­nyét hossza­san foly­tat­ta, miköz­ben a nők egyi­ke mobil­te­le­fon­já­val előbb rög­zí­tet­te a látot­ta­kat, majd a fel­vé­telt köve­tő­en a hely­szín­re hívta a rend­őr­sé­get. A vád­lot­tat a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a letartóztatását.

A férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső bűn­el­kö­ve­tő, akit a bíró­ság elő­ző­leg kifosz­tás bűn­tet­te miatt ítélt két és fél év bör­tön­re. A most ter­hé­re rótt sze­mé­rem­sér­tés elkö­ve­té­se után pedig egy sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se miatt koráb­ban kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést vet­tek foga­nat­ba rajta.

A járás­bí­ró­ság a napok­ban elő­ké­szí­tő ülést tar­tott az ügy­ben, melyen az ügyész ismer­tet­te a vád lénye­gét, és az azt alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­ko­kat, majd indít­ványt tett arra, hogy a tet­tét beis­me­rő, és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dó vád­lot­tal szem­ben - aki elő­éle­te miatt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsájt­ha­tó - 1 év bör­tön és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kerül­jön kisza­bás­ra. A bíró­ság egyet­ér­tett a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség állás­pont­já­val, és jog­erős íté­le­té­ben, az indít­vá­nyo­zot­tal min­den­ben meg­egye­ző bün­te­tés­sel súj­tot­ta az elkö­ve­tőt, akit az íté­let kihir­de­té­se után nyom­ban vissza­szál­lí­tot­tak a büntetés-végrehajtási intézetbe.