Főoldal » Hírek » Börtönbe vonul az áruházláncot Molotov-koktélos támadással fenyegető férfi - a a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a cse­lek­mé­nye súlyo­sab­ban minő­sül, és szi­go­rúbb bün­te­tést kapott az a férfi, aki Molotov-koktélos táma­dás­sal fenye­ge­tő­zött.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 augusz­tus végén emelt vádat azzal, a bün­te­tett elő­éle­tű közép­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki az egész­ség­ügyi vész­hely­zet ide­jén, 2020 ápri­li­sá­ban tele­fo­non azzal fenye­get­te meg a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügye­le­te­sét, hogy amennyi­ben nem intéz­ke­dik egy angyal­föl­di élel­mi­szer áru­ház­ban tapasz­talt tömeg fel­osz­la­tá­sá­ra, Molotov-koktélos táma­dást intéz a bolt ellen, így gon­dos­kod­va annak bezá­rá­sá­ról. Ezt köve­tő­en meg­je­lent az élel­mi­szer­üz­let­nél és annak hir­de­tő­táb­lá­já­ra trá­gár, becs­mér­lő kife­je­zé­se­ket írt alko­ho­los filc­cel. A fér­fit aznap a rend­őrök közel­ben talál­ha­tó laká­sán fog­ták el.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. feb­ru­ár 4-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­ben és ron­gá­lás vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, ame­lyért őt egy év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy a vele szem­ben koráb­ban két bün­te­tő­ügy­ben kisza­bott, de vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett 2-2 évi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is elrendelte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re az ügyész súlyo­sabb minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, vala­mint a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa cél­já­ból, a vád­lott pedig fel­men­té­sé­ért jelen­tett be fellebbezést.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2021. júni­us 25-én nyil­vá­nos ülé­sen hozott, a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­nak helyt adó jog­erős íté­le­té­vel a vád­lott rob­ban­tás­sal és tűz­ha­tás­sal fenye­ge­tő erő­sza­kos maga­tar­tá­sát ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te és vele szem­ben súlyo­sí­tá­sul, hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 2 év és 6 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést sza­bott ki. A másod­fo­kú bíró­ság jóvá­hagy­ta a vád­lott koráb­bi bün­te­té­se­i­nek vég­re­haj­tá­sá­ra vonat­ko­zó első­bí­rói ren­del­ke­zést is.

A bűn­ügy­ben a koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tók: https://ugyeszseg.hu/robbantassal-fenyegetozott-a-virushelyzetre-hivatkozva-vademel-fotoval https://ugyeszseg.hu/ismetelt-letartoztatasat-kezdemenyezte-az-ugyeszseg-a-molotov-kiktelos-tamadassal-fenyegetozo-ferfinak-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg