Főoldal » Hírek » Börtönben a családját is droggal ellátó nő – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tott egy 40 éves nőt, aki egy nóg­rá­di város­ban kábí­tó­szer­rel kereskedett.

A Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon kábítószer-kereskedelem miatt indult eljá­rás egy 40 éves nő ellen.  A koráb­ban lopá­sok miatt bün­te­tett nő 2023 őszé­től, az ott­ho­ná­ban kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett pén­zért, illet­ve mun­ká­ért cse­ré­be. Ingyen látta el kábí­tó­szer­rel több csa­lád­tag­ját, így a fiát és a menyét is.

Ami­kor a rend­őrök ház­ku­ta­tás­ra érkez­tek a laká­sá­ra, a nő meg­pró­bált lehúz­ni a WC-n egy tekin­té­lyes mennyi­sé­gű kábí­tó­szer cso­ma­got. A rend­őrök  gyors köz­be­avat­ko­zá­sá­nak köszön­he­tő­en azon­ban nem sike­rült neki eltün­tet­ni a bizonyítékot.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egyet­ért­ve – elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A nő fel­leb­be­zett a bíró­ság vég­zé­se ellen.

A rend­őr­ség - képek­kel kiegé­szí­tett köz­le­mé­nye -  az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fustbe-ment-uzlet-0