Főoldal » Archív » Börtönből csaltak, szerencsejátékoztak, majd az így szerzett pénzt tisztára mosták

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az öt sze­méllyel szem­ben, akik a bör­tön­ben rend­sze­re­sí­tett tele­fon átala­kí­tá­sá­val csal­tak ki pénzt a sér­tet­tek­től, azzal sze­ren­cse­já­té­koz­tak, majd az ebből eredő pénzt meg­pró­bál­ták eltüntetni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se során a fog­va­tar­tott tár­sa­i­tól elta­nul­ta azt a mód­szert, misze­rint az elítél­tek kap­cso­lat­tar­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­ra kiosz­tott mobil­te­le­fon készü­lé­ke­ket átala­kít­ják úgy, hogy a kap­cso­lat­tar­tás­ra enge­dé­lye­zett hívó­szá­mo­kon túl továb­bi szá­mo­kat is fel tud­ja­nak hívni. Ezt köve­tő­en több SIM-kártyát is eljut­tat­tak a vád­lott­hoz, aki a kikó­dolt tele­fo­nok­kal 2016. ápri­li­sa és októ­be­re közöt­ti idő­szak­ban szá­má­ra isme­ret­len sze­mé­lye­ket hívott fel azért, hogy őket egy nem­lé­te­ző nye­re­mény ígé­re­té­vel téve­dés­be ejtse és tőlük pénzt csal­jon ki. A mód­szer sze­rint az elítélt magát mobil­szol­gál­ta­tó alkal­ma­zott­já­nak adta ki és közöl­te a sér­tet­tek­kel, hogy egy nye­re­mény­já­ték kere­té­ben kisor­sol­ták a tele­fon­szá­mu­kat és mint­egy 150.000.-Ft-ot nyer­tek. A nye­re­mény össze­gé­hez állí­tá­sa sze­rint a sér­tet­tek úgy tud­nak hoz­zá­jut­ni, hogy a lehe­tő leg­rö­vi­debb időn belül fel­ke­res­nek egy bank­au­to­ma­tát és a bank­kár­tyá­ju­kat hasz­nál­va az elítélt által meg­adott kódo­kat beütik. A téve­dés­be ejtett sér­tet­tek tény­le­ge­sen azon­ban a vád­lott által hasz­nált mobil­te­le­fon­szám egyen­le­gét töl­töt­ték fel. A fenti idő­szak­ban a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott közel 50 sér­tett­nek oko­zott ezzel a mód­szer­rel kárt, mely­nek nagy­sá­ga 5.000 és 270.000.-Ft között volt sértettenként.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott arról is tudo­mást szer­zett, hogy nem­csak az előb­bi mód­szer­rel lehet pénzt sze­rez­ni, hanem úgy is, hogy az álta­la hasz­nált hívó­szá­mo­kat regiszt­rál­ja egy szol­gál­ta­tó­nál, így a csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt sze­ren­cse­já­ték­ra is for­dít­hat­ja. A játék lénye­gé­ből adó­dó­an a folya­ma­tos, kis össze­gű játé­kok ese­tén a jelen­tős volt a nye­ré­si esély, tipi­ku­san a meg­ját­szott téte­lek 30-50%-át nyer­het­te vissza. A vád­lott az így meg­for­ga­tott pénzt azután SMS-ben adott uta­sí­tá­sok­kal az álta­la a regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott bank­szám­lák­ra utaltatta.

A bank­szám­lá­kat a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott isme­rő­sei, hoz­zá­tar­to­zói nyi­tot­ták meg, melyek­re a 2016. ápri­li­sa és 2017. októ­be­re közöt­ti idő­szak­ban folya­ma­to­san érkez­tek a sze­ren­cse­já­ték­ból szár­ma­zó nye­re­mé­nyek. A bank­szám­lá­kat nyitó sze­mé­lyek azután a bűn­cse­lek­mény­ből meg­szer­zett pénz­össze­ge­ket a meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en hasz­nál­ták fel, rész­ben ellep­lez­ve annak bűnös ere­de­tét is. A fenti idő­szak­ban a vád­lot­tak mint­egy 1,4 mil­lió forin­tot sze­rez­tek meg így.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tat 47 rend­be­li, a sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő csa­lás bűn­cse­lek­mé­nyé­vel vádol­ja, ame­lyet külö­nös vissza­eső­ként köve­tett el, míg a szám­la­nyi­tó hoz­zá­tar­to­zó­kat és isme­rő­sö­ket foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűntettével.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dönteni.