Főoldal » Archív » Börtönből telefonáltak a csalók – vádemelés

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 29 éves toldi és egy 44 éves deb­re­ce­ni férfi ellen, akik bör­tön­ben ülve, tele­fo­non keresz­tül csap­tak be, illet­ve káro­sí­tot­tak meg 32 sér­tet­tet országszerte.

A fér­fi­ak 2017. szep­tem­ber 18. és novem­ber 26. napja között sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töl­töt­ték a Mária­noszt­rai Fegy­ház és Bör­tön­ben, ahol több­nyi­re azo­nos zár­ká­ban vol­tak elhe­lyez­ve. A vád­lot­tak rend­sze­res haszon­szer­zés cél­já­ból tet­sző­le­ge­sen kivá­lasz­tott embe­re­ket hív­tak fel ország­szer­te, aki­ket külön­bö­ző ürü­gyek­kel téve­dés­be ejtet­ték annak érde­ké­ben, hogy azok – tud­tu­kon kívül – az elkö­ve­tők által meg­adott hívó­szá­mú SIM kár­tyák egyen­le­gét tölt­sék fel, növel­jék meg külön­bö­ző össze­gek­kel. A vád­lot­tak vala­me­lyik mobil­te­le­fon szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sá­nak adták ki magu­kat, és így a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kőz­ve tud­ták őket téves tájé­koz­ta­tá­sok­kal becsap­ni. Volt olyan sér­tett, aki­től az elő­fi­ze­té­ses szer­ző­dé­sek mig­rán­sok miat­ti regiszt­rá­ci­ó­ja cél­já­ból kér­ték az uta­sí­tá­sok vég­re­haj­tá­sát, ille­tő­leg olyan is volt, aki­nek azt állí­tot­ták, hogy az EU-s sza­bá­lyok meg­vál­to­zá­sa miatt kell a tele­fon­szá­mo­kat újra­re­giszt­rál­ni. Más sér­tet­tek­nek a SIM kár­tya lejá­ra­ti ide­jé­nek vagy a szer­ző­dés­nek a meg­hosszab­bí­tá­sa, „vonal­vál­tás”, az inter­net gyor­sí­tá­sa, a tele­fon­szám meg­tar­tá­sa, ille­tő­leg a táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó adat­egyez­te­té­se miatt kel­lett a szám­sor­nak tűnő tele­fon­szá­mo­kat sms-ben jóváhagyniuk.

A csa­lók a sér­tet­tek­nek egyen­ként 10.000 és 40.000 forint közöt­ti kárt okoz­tak, de a fel­töl­té­sek ellen­ér­ték nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel mind­össze­sen 655.000 forint­tal gazdagodtak.

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség az egyik fér­fit 28 rend­be­li, sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel, míg tár­sát 4 rend­be­li, sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel és 1 rend­be­li kísér­le­té­vel vádolja.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­két – egyéb­ként vissza­eső­nek minő­sü­lő – vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, 155.000 forint ere­jé­ig ren­del­jen el velük szem­ben vagyon­el­kob­zást, ille­tő­leg a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nye­ket is bírál­ja el.  Az eljá­rás a Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.