Főoldal » Archív » Börtönből telefonálva csapta be áldozatát

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy bör­tön­bün­te­té­sét töltő elítélt­tel szem­ben, aki egy tele­fon­tár­sa­ság alkal­ma­zott­já­nak kiad­va magát pénzt csalt ki áldozatától. 

A 22 éves, már több­ször bün­te­tett férfi jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét töl­töt­te egy Pest megyei büntetés-végrehajtási inté­zet­ben, ahol a bör­tön enge­dé­lyé­vel hasz­nált mobil­te­le­fon­ba behe­lye­zett egy –  isme­ret­len sze­mély­től – meg­vá­sá­rolt SIM-kártyát.

2017. janu­ár 31-én magát egy tele­fon­tár­sa­ság alkal­ma­zott­já­nak kiad­va azzal az ürüggyel hívta fel a Nóg­rád megyei sér­tet­tet, hogy egy nye­re­mény­já­ték­ban kisor­sol­ták a nevét, és 175 000 forint kész­pénzt nyert. Meg­kér­te a sér­tet­tet arra, hogy men­jen el a leg­kö­ze­leb­bi bank­au­to­ma­tá­hoz, mert ahhoz, hogy a pénzt átve­hes­se, azon keresz­tül külön­fé­le tranz­ak­ci­ó­kat kell vég­re­haj­ta­nia. A vád­lott tele­fo­non keresz­tül elirá­nyí­tot­ta a sér­tet­tet a hozzá leg­kö­ze­leb­bi ATM-hez, ahol négy tele­font töl­te­tett fel vele, össze­sen 85 000 forint értékben.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ból való kizá­rá­sát, vala­mint a sér­tett­nek oko­zott kár meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.