Főoldal » Hírek » Börtönből telefonon elkövetett csalás és „háromszoros” büntetése - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott a bör­tön­ből tele­fo­non csalt ki 120.000 forin­tot a sértettől.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a 2021. május 3. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat csa­lás vét­sé­ge miatt, mint több­szö­rös vissza­esőt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

.A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­tet, azzal, hogy ő a készen­lé­ti rend­őr­ség­ről beszél, ahol egy csa­lás ügyé­ben nyo­moz­nak, amely­ben szük­ség lenne a sér­tett segít­sé­gé­re, akként, hogy az összes kész­pén­zét egy borí­ték­ban helyez­ze el a meg­adott boro­zó előtt par­ko­ló meg­adott színű autó kere­ke alá, s így segít­sen egy tit­kos akció kere­té­ben az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ban, minek utána a jár­mű­vet figye­li a rend­őr­ség, és ami­kor az elkö­ve­tők a pén­zért meg­je­len­nek, sor kerül az elfo­gá­suk­ra, ame­lyet köve­tő­en a sér­tett a rend­őr­ség­től vissza­kap­ja majd a pén­zét. A meg­té­vesz­tett sér­tett több­szö­ri tele­fon­be­szél­ge­tést köve­tő­en egy borí­ték­ban 120.000 forint kész­pénzt helye­zett el a meg­adott helyen.

A vád­lott ez után volt élet­tár­sát kérte meg tele­fo­non, hogy men­jen el a pén­zért, aki­nek azt a vád­lott jelen­le­gi élet­tár­sa bank­szám­lá­já­ra kel­lett volna befi­zet­nie, aki ennek érde­ké­ben meg is adta a szám­la­szá­mát, a pénz befi­ze­té­sé­re azon­ban nem került sor, mert a volt élet­tár­sat a rend­őr­ség elő­ál­lí­tot­ta. A csa­lás­sal oko­zott kár­ból 100.000 forint megtérült.

A bíró­ság az első­fo­kon jog­erő­re emel­ke­dett íté­le­te­i­vel az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gü­ket beis­me­rő és a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról lemon­dó élet­tár­sa­kat pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt - 100 napi tétel, 1.500 forint napi tétel össze­gű - 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re, illet­ve pénz­mo­sás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt - 150 napi tétel, 1.500 forint napi tétel összegű- 225.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a külö­nös és több­szö­rös vissza­esői minő­sé­gét meg­ha­la­dó­an bün­te­tett vád­lott – aki más ügy­ben jog­erős vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­se után rövid időn belül, illet­ve az elle­ne folyó más bün­te­tő­el­já­rás alatt is követ­te el jelen bűn­cse­lek­mé­nyét – tet­té­vel a kisza­bott bün­te­tés ará­nyos, egy­ben fel­tét­le­nül szük­sé­ges és indo­kolt, figye­lem­mel a tele­fo­non elkö­ve­tett csa­lá­sok elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra, gya­ko­ri­sá­gá­ra is.