Főoldal » Archív » Börtönbüntetés vár az elgázolt gyalogost az út közepén hagyó sofőrre

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán elgá­zolt egy sza­bály­ta­la­nul köz­le­ke­dő gya­lo­gost, meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott, az út köze­pén hagy­va őt. Az elgá­zolt, de még élő fér­fit nem sok­kal később egy busz halál­ra gázolta.

A vád sze­rint a gya­lo­gos férfi – az ügy sér­tett­je - 2018. októ­ber 12-én éjsza­ka Kecs­ke­mé­ten, a Mária kör­úton a köze­li kije­lölt gya­log­át­ke­lő­hely elle­né­re sza­bály­ta­la­nul, nem a zeb­rán kelt át az úttes­ten, és fék­tá­vol­sá­gon belül az autó­já­val elha­la­dó vád­lott elé lépett. A vád­lott a jár­mű­ve bal tük­ré­vel elso­dor­ta a neki bal­ról érke­ző gya­lo­gost, aki az ütkö­zés miatt a szem­köz­ti sávba zuhant.

A vád­lott annak elle­né­re, hogy a bal­ese­tet ész­lel­te, a hely­szín­ről meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott, nem nyújt­va tőle elvár­ha­tó segít­sé­get az úttes­ten fekve köz­vet­len élet­ve­szély­ben lévő, sérült férfinak.

A bal­eset után a szem­köz­ti sáv­ban egy busz köz­le­ke­dett, amely­nek vét­len sofőr­je fék­tá­vol­sá­gon belül ész­lel­te az úton fekvő, akkor még élő, sötét ruhá­za­tú sér­tet­tet, ezért átment rajta, majd meg­állt. A gya­lo­gos a busz átha­la­dá­sa miatt olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az autós meg­szeg­te azt a Kresz ren­del­ke­zést, amely sze­rint a bal­eset­tel érin­tett jármű veze­tő­je köte­les a jár­mű­vé­vel azon­nal meg­áll­ni, a bal­eset foly­tán meg­sé­rült vagy veszély­be került sze­mély részé­re segít­sé­get nyúj­ta­ni, és az eset­le­ges továb­bi bal­ese­tek elke­rü­lé­se érde­ké­ben min­den tőle tel­he­tőt meg­ten­ni. Amennyi­ben a vád­lott a sér­tett elüté­sét köve­tő­en a hely­szí­nen meg­állt volna, és a továb­bi bal­eset elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben segít­sé­get nyúj­tott volna, úgy a későb­bi halá­los kime­ne­te­lű bal­eset elke­rül­he­tő lett volna.

Az ügyész­ség a fér­fit segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­méti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.