Főoldal » Hírek » Börtönbüntetés várhat az iskolában őrjöngő testvérpárra- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal a 32 és 29 éves rom­há­nyi nővel szem­ben, akik az otta­ni álta­lá­nos isko­lá­ban rend­sze­re­sen sér­te­get­ték, fenye­get­ték a peda­gó­gu­so­kat, vala­mint a gyer­mek­vé­del­mi szol­gá­lat munkatársát. 

A két nő 2020 feb­ru­ár­já­ban az isko­la udva­rán tar­tott nap­kö­zis fog­lal­ko­zás köz­ben, a gyer­me­kek jelen­lé­té­ben kia­bál­va szi­dal­maz­ta a fog­lal­ko­zást tartó peda­gó­gust. A han­gos­ko­dás­ra az igaz­ga­tó és helyet­te­se is az udvar­ra sie­tett, ekkor a test­vér­pár őket kezd­te szi­dal­maz­ni és fenye­get­ni. A fog­lal­ko­zást ilyen körül­mé­nyek között a taní­tó nem tudta foly­tat­ni, a gyer­me­ke­ket az épü­let­be kel­lett kísérnie.

A nők uno­ka­öccse is az isko­lá­ba járt, aki­nek osz­tály­fő­nö­ke 2020 szep­tem­be­ré­ben azzal hívta fel a kis­fiú édes­any­ját, hogy men­jen a gyer­me­kért annak visel­ke­dé­si prob­lé­mái miatt. A fiú­ért nem az anya, hanem 32 éves nagy­nén­je ment, aki az osz­tály­fő­nö­köt sér­te­get­ni kezd­te, szak­mai hoz­zá­ér­té­sét két­ség­be vonta, majd a távo­zó tanárt meg is fenye­get­te. Ekkor is az igaz­ga­tó és annak helyet­te­se lépett közbe, a nő velük is foly­tat­ta a kia­bá­lást, őket is sér­te­get­te és fenye­get­te. A nő visel­ke­dé­se miatt a gyer­me­kek tan­órá­ját meg­kez­de­ni nem lehetett.

2021 janu­ár­já­ban a kis­fiú nagy­ma­má­ját hív­ták be a peda­gó­gu­sok foga­dó­órá­ra. Ezen meg­je­lent a 29 éves nő és fel­rót­ta sérel­me­it az egy­be­gyűl­tek­nek, majd idő­sebb test­vé­re ron­tott be a terem­be, aki kia­bál­ni és szi­dal­maz­ni kezd­te a peda­gó­gu­so­kat. Miu­tán ő is távo­zott, a két nő egy­szer­re tért vissza, ekkor már élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­se­ket vág­tak a taná­rok fejé­hez, ezzel tel­je­sen elle­he­tet­le­nít­ve a foga­dó­óra megtartását. 

A két nő uno­ka­öccse vonat­ko­zá­sá­ban a gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­lat is eljá­rást foly­ta­tott. Az idő­sebb nő ezt úgy pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy 2021 feb­ru­ár­já­ban fel­hív­ta az ille­té­kes csa­lád­se­gí­tőt, majd meg­fe­nye­get­te azzal, hogy „kita­pos­sa a belét”, nyil­ván­va­ló­vá téve, hogy pon­to­san tudja hol él a szak­em­ber, illet­ve hova jár isko­lá­ba a gyermeke.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a nők­kel szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak miatt emelt vádat, vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a két nővel szem­ben a koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sek vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.