Főoldal » Archív » Börtönbüntetésre indítvány a kifosztás elkövetőjével szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt azzal a nővel szem­ben, aki egy ittas sze­mély far­zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cát, abból a kész­pénzt és bank­kár­tyát eltu­laj­do­ní­tot­ta, majd egy auto­ma­tá­ból kész­pénzt vett fel. 

A vád­lott 2018. már­ci­us 22-én Orosz­lány­ban, egy mun­kás­szál­lá­son isme­rő­sét láto­gat­ta meg. A szál­lón talál­ko­zott a sér­tett fér­fi­val, aki a bank­kár­tyá­ját és az ahhoz tar­to­zó PIN kódot egy har­ma­dik sze­mély­nek adta át pénz­fel­vé­te­li meg­bí­zás­sal. A vád­lott jelen volt, ami­kor a har­ma­dik sze­mély a bank­kár­tyát és a PIN kódot tar­tal­ma­zó papír dara­bot a sér­tett­nek vissza­ad­ta. Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő férfi 19 óra 20 perc körül a szál­ló bejá­ra­ta mel­lett ült, több­ször meg­pró­bált fel­áll­ni, de mind­annyi­szor vissza­esett. A vád­lott a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát arra hasz­nál­ta ki, hogy annak far­zse­bé­be nyúlt, onnan kivet­te a pénz­tár­cá­ját, és az abban lévő 10.000,-Ft kész­pénzt eltu­laj­do­ní­tot­ta. A vád­lott a tár­cá­ból kivet­te a bank­kár­tyát és a PIN kódot tar­tal­ma­zó papír dara­bot is, majd 19 óra 56 perc­kor egy auto­ma­tá­ból 46.000,- Ft kész­pénzt vett fel a sér­tett bankszámlájáról.

A vád­lott által elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­tét 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel, míg a bank­kár­tya jogo­su­lat­lan hasz­ná­la­tá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­tét 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti a Bün­te­tő Törvénykönyv.

Koráb­ban a vád­lot­tat hamis vád bűn­tet­te miatt a bíró­ság 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a pró­ba­idő még nem járt le.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 56.000,- Ft össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, továb­bá a hamis vád bűn­tet­te miatt kisza­bott 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.