Főoldal » Archív » Börtönőröket támadott meg egy fogvatartott

Egy Győr-Moson-Sopron megyei büntetés-végrehajtási inté­zet­ben 2017 nya­rán meg­tá­mad­ta az őrö­ket egy fog­va­tar­tott. A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat vele szemben.

Az elkö­ve­tés­kor huszon­nyolc éves fér­fi­nak, a vád sze­rint, aznap szem­csep­pet akart átad­ni a zár­ká­ban az őr, akit a vád­lott – min­den előz­mény nél­kül - meg akart rúgni. Az őr azon­ban a rúgást hárí­tot­ta, vissza­lé­pett, majd őr tár­sá­val együtt lépett be újra a zár­ká­ba. A vád­lott ekkor a másik őrt is meg­tá­mad­ta, őt arcán meg is ütöt­te. Az ütés­től az őrnek a szá­ján nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett.

A vád­lott a cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt tizen­két alka­lom­mal volt már bün­tet­ve, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­ért három­szor. Tet­tét erő­sza­kos, több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el. A vád­lot­tal szem­ben tíz év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.