Főoldal » Archív » Börtönőrt akart megvesztegetni Gyulán – vádat emelt ellene a Békés Megyei Főügyészség

A Békés Megyei Főügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fegy­ház­bün­te­té­sét töltő 26 éves med­gyes­egy­há­zi fér­fi­val szem­ben, aki futó­ci­pő­vel akart meg­vesz­te­get­ni egy gyu­lai börtönőrt.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű és a folya­mat­ban lévő bün­te­té­sét a Sze­ge­di Fegy­ház és Bör­tön­ben töltő fér­fit 2017 júni­u­sá­ban egy hétre a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben helyez­ték el, ugyan­is a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság­ra kapott idé­zés­nek kel­lett ele­get ten­nie. A férfi 2017. júni­us 9-én arról tett beje­len­tést, hogy a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben bán­tal­maz­ta az egyik fel­ügye­lő, és kérte a vissza­szál­lí­tá­sát a Sze­ge­di Fegy­ház és Börtönbe.

Az eset kivizs­gá­lá­sá­val meg­bí­zott tiszt ugyan­ezen a napon meg­hall­gat­ta a fér­fit a bör­tön egyik hiva­ta­los helyi­sé­gé­ben. A férfi ennek során elmond­ta, hogy fél a továb­bi bán­tal­ma­zá­sá­tól, és kéri a Sze­ged­re tör­té­nő elszál­lí­tá­sát, mire a főhad­nagy tájé­koz­tat­ta, hogy nem az ő fel­ada­ta a kér­dés­ben tör­té­nő dön­tés. A vád­lott ekkor fel­aján­lot­ta a tiszt­nek, hogy vesz neki egy 18.000 forint érté­kű futó­ci­pőt, ha a kéré­sé­nek meg­fe­le­lő­en elin­té­zi a visszaszállítását.

A bör­tön­őr a fel­aján­lást nyom­ban vissza­uta­sí­tot­ta, a tör­tén­te­ket pedig jelen­tet­te felet­te­sé­nek, majd az inté­zet parancs­no­ka tett fel­je­len­tést a rendőrségen.

A több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit a Békés Megyei Főügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit a tör­vény 3 évi ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni. A főügyész­ség – az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sza­bá­lya­i­val élve – a vád­irat­ban az egyéb­ként taga­dó ter­helt beis­me­ré­se ese­té­re is súlyos, a közép­mér­té­ket meg­ha­la­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás­ra, továb­bá az ígért vagyo­ni előny, 18.000 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szé­ken folytatódik.