Főoldal » Hírek » Borzalmas körülmények között halt meg az idős hatvani asszony - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kegyet­len szen­ve­dé­se­ket kel­lett átél­nie a halá­la előtt annak a 79 éves nőnek, akit köze­li hoz­zá­tar­to­zói egy­ál­ta­lán nem gon­doz­tak azt köve­tő­en, hogy ott­ho­ná­ban maga­te­he­tet­len álla­pot­ba került.

A sér­tett a hat­va­ni laká­sán 2019 őszén ház­tar­tá­si bal­ese­tet szen­ve­dett, ami miatt decem­ber ele­jé­re moz­gás­ra és önel­lá­tás­ra kép­te­len álla­pot­ba jutott, tel­je­sen ágy­hoz kötöt­té vált. A vele együtt élő lánya napon­ta szem­be­sült ezzel a hely­zet­tel, de ennek elle­né­re sem látta el az édes­any­ját, aki­hez sem orvo­si, sem szo­ci­á­lis gon­do­zói segít­sé­get nem hívott. A sér­tet­tet nem moz­gat­ta, nem ágy­tá­laz­ta, nem pelen­káz­ta, és nem für­det­te, miál­tal ember­hez mél­tat­lan körül­mé­nye­ket terem­tett a szá­má­ra. Nem csak az ágy kör­nyé­kén, de az egész ház­ban rend­kí­vü­li kosz és bűz ural­ko­dott. A néni uno­ká­ja és annak élet­tár­sa heti rend­sze­res­ség­gel jelent meg a lakás­ban, ész­lel­ték is az otta­ni álla­po­to­kat, még­sem tet­tek sem­mit a kín­jai miatt gyak­ran jaj­ga­tó asszony érde­ké­ben azon kívül, hogy ered­mény­te­le­nül fel­szó­lí­tot­ták a lányát anyja gon­do­zá­sá­ra, illet­ve arra, hogy hívja ki az orvost.

Az egye­nes ági leszár­ma­zó­kat tör­vény köte­le­zi a fel­me­nő­ik­ről való gon­dos­ko­dás­ra, ám a sér­tett lánya és uno­ká­ja szán­dé­ko­san és súlyo­san elha­nya­gol­ta ezt a köte­le­zett­sé­get, bele­nyu­god­va maga­tar­tá­suk vár­ha­tó követ­kez­mé­nye­i­be. A több hetes ellá­tat­lan­ság miatt rend­kí­vül elha­nya­golt sér­tett­hez csak akkor hív­tak men­tőt, ami­kor esz­mé­let­len álla­pot­ba került, de az éle­tét ebben a stá­di­um­ban már a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás sem tudta megmenteni.

A Heves Megyei Főügyész­ség a két nőt külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, míg a fér­fit segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság a sér­tett lányá­val szem­ben 12 év fegy­há­zat és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást, az uno­ká­já­val szem­ben 9 év fegy­há­zat és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást, míg az unoka élet­tár­sá­val szem­ben más­fél év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tönt szab­jon ki.