Főoldal » Hírek » Bosszúból és pénzszerzési célból verték halálra áldozatukat – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat négy elkö­ve­tő ellen, akik halál­ra ver­ték a közel­ben lakó sér­tet­tet, majd elvet­tek tőle 38. 000 forintot.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi és a nő élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek egy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen, majd albér­lő­ként köl­tö­zött  hoz­zá­juk vád­lott tár­suk, aki­nek az édes­any­ja egy­kor élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel. Az édes­anya egész­sé­gi álla­po­ta miatt a járá­si hiva­tal részé­re ide­ig­le­nes gond­nok­ként ren­del­te ki a sér­tet­tet, aki jogo­sult­tá vált az asszony nyug­dí­já­nak a fel­vé­te­lé­re. Ezt rend­kí­vül sérel­mes­nek tar­tot­ta az asszony fia.

A négy vád­lott 2023. janu­ár 26-án reg­gel­től ita­lo­zott, majd szóba került a sér­tett, aki meg­lá­tá­suk sze­rint jogo­su­lat­la­nul vette fel élet­tár­sá­nak nyug­dí­ját. Az elkö­ve­tők meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a sér­tet­től akár erő­szak alkal­ma­zá­sá­val is meg­szer­zik a pénzét.

Az elkö­ve­tők 19 óra­kor meg­je­len­tek a sér­tett­nél, aki kiment a kapu­hoz. A sér­tett élet­tár­sá­nak a fia és a nő kér­dő­re vonta a fér­fit a nyug­díj kap­csán, azon­ban ekkor a sér­tett ott­hagy­ta őket és vissza­in­dult a házba. Ekkor az udvar felől érke­ző két elkö­ve­tő a sér­tett­re támad­tak, ököl­lel ütöt­ték, majd a bán­tal­ma­zás­ba bekap­cso­ló­dott a másik két vád­lott. A táma­dók kitar­tó­an rug­dos­ták a sér­tett fejét és mell­ka­sát, majd egy idő után behúz­ták őt a lakó­ház elő­szo­bá­já­ba, ahol tovább ütöt­ték és rugdosták.

A sér­tett elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, ekkor a vád­lot­tak pénz után kutat­tak. A nő a far­mer­nad­rág zse­bé­ben meg­ta­lál­ta a sér­tett pénz­tár­cá­ját, ami­ből kivett 38. 000 forin­tot, majd azt átad­ta a nála albér­let­ben élő tár­sá­nak. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak egy ben­zin­kú­ton ital­ra köl­töt­ték a pénzt.

A sér­tett aznap éjsza­ka meghalt.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként, előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék két vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, míg két vád­lot­tat hatá­ro­zott ideig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mennyi vád­lot­tat tilt­sa el mel­lék­bün­te­tés­ként a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá ren­del­jen el velük szem­ben vagyonelkobzást.