Főoldal » Hírek » Bosszúból felgyújtotta albérletét - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, akit miu­tán ki akar­tak lakol­tat­ni albér­le­té­ből, azt felgyújtotta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 85 éves férfi a fele­sé­gé­vel albér­lő­ként lakott egy pécsi csa­lá­di ház­ban. Miu­tán az ingat­lant 2019. évben meg­vá­sá­rol­ta az új tulaj­do­nos, több­ször fel­szó­lí­tot­ta a házas­párt, hogy hagy­ják el az ingatlant.

Mivel a vád­lott ennek nem tett ele­get, ezért a sér­tett 2022 októ­be­ré­ben vég­re­haj­tá­si eljá­rás kere­té­ben vég­re­haj­tó­val együtt meg­je­lent a ház­nál, ekkor azon­ban a pár pár nap hala­dé­kot kért azzal, hogy leg­ké­sőbb az ingat­lant októ­ber 10. nap­já­ig elhagy­ják. A vád­lott nehez­mé­nyez­te, hogy az ingat­lant el kell hagy­ni­uk, ezért úgy dön­tött, hogy bosszú­ból fel­gyújt­ja a házat.

A kiköl­tö­zés nap­já­nak reg­ge­lén a lakás­ból össze­pa­kol­tak, majd a fele­ség beült a gép­ko­csi­ba. Ekkor a férfi a csa­lá­di ház­ban az ingat­lan közép­ső szint­jé­nek helyi­sé­ge­it, beren­de­zé­si tár­gya­it ben­zin­nel lelo­csol­ta, majd azo­kat gyu­fá­val meg­gyúj­tot­ta. A kelet­ke­zett ben­zin­gőz rög­tön berob­bant és az ingat­lan közép­ső szint­jén jelen­tős káro­kat oko­zott. Ezt köve­tő­en a vád­lott a fele­sé­gé­vel – aki nem tudott a férje ter­vé­ről – öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal Pécs hatá­rá­ba men­tek, ahol gyógy­sze­re­ket vet­tek be. Azon­ban idő­köz­ben eltű­nés miatt köröz­ni kezd­ték őket, és így élve meg­ta­lál­ták a házaspárt.

A ron­gá­lás­sal a férfi több, mint 31 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 1 évtől 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.