Főoldal » Hírek » Bosszúból fújta le az ügyészség épületét - videóval és fotókkal - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás­sal vádol­ja azt a fér­fit, aki koráb­bi meg­ro­vá­sa miatt meg­ron­gál­ta a Tolna Megyei Főügyész­ség kameráját.

A vád­irat sze­rint fér­fit még 2010-ben meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te a Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség. A vád­lott 10 év eltel­té­vel sem tudta elfo­gad­ni az ügyé­szi dön­tést, ezért ami­kor 2020. októ­be­ré­ben, Szek­szár­don járt hiva­ta­los ügye­it intéz­ni, elha­tá­roz­ta, hogy bosszút áll az ügyészségen.

A férfi az autó­já­ból magá­hoz vett egy fes­ték­szó­ró spray-t, a főügyész­ség épü­le­té­hez ment, és a Tolna Megyei Főügyész­ség fel­ira­tot, a magyar álla­mi címert, vala­mint a tér­fi­gye­lő biz­ton­sá­gi kame­rát lefújta.

A vád­lott ron­gá­lá­sá­val több, mint 80.000 forint kárt okozott.

A cse­lek­ményt a biz­ton­sá­gi kame­rák rög­zí­tet­ték, ennek alap­ján a fér­fit rövid idő alatt azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a ron­gá­lás vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.