Főoldal » Hírek » Bosszúból szúrta hasba iskolatársát - fotóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben vádat emelt azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki kés­sel bosszú­ból hasba szúr­ta iskolatársát. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett egy tata­bá­nyai isko­lá­ban osz­tály­tár­sak vol­tak. A vád­lott és egy másik osz­tály­tár­sa között kiala­kult nézet­el­té­rés miatt a vád­lott úgy érez­te, hogy barát­ja, a sér­tett elárul­ta őt. Emi­att a fia­tal­ko­rú elha­tá­roz­ta, hogy elég­té­telt vesz a sér­tet­ten és 2020. decem­ber 9-én reg­gel úgy ment isko­lá­ba, hogy magá­hoz vett kettő darab kést azzal a cél­lal, hogy a tör­tén­tek miatt meg­lec­kéz­tes­se, meg­se­be­sít­se a sértettet.

A fia­tal a tan­órák közöt­ti szü­net­ben kér­dő­re vonta a sér­tet­tet. A tan­te­rem előtt a sér­tett­hez for­dult, és anél­kül, hogy bár­mit mon­dott volna, elő­vet­te a 7,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, mellyel szem­ből egy­szer köze­pes erő­vel a hasán meg­szúr­ta a sér­tet­tet. A fia­tal­ko­rú a szú­rást köve­tő­en a kést a föld­re dobta. A sér­tett két­ség­be­esett kia­bá­lá­sá­ra, segít­ség­ké­ré­sé­re a közel­ben lévő peda­gó­gu­sok a sér­tett­nek segít­sé­get nyúj­tot­tak, hozzá azon­nal men­tőt hívtak.

A has átha­to­ló sérü­lés köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minősül.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a fia­tal fiú­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre. 

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za vég­re­haj­tá­si foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel és álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. A főügyész­ség ezen túl­me­nő­en indít­ványt tett arra is, hogy a tör­vény­szék maga­tar­tá­si sza­bály­ként töb­bek között azt is írja elő a fia­tal­ko­rú­nak, hogy vegyen részt pszi­cho­ló­gi­ai tanácsadáson.