Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Bosszúból tett valótlan feljelentést ismerősei ellen- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség hamis vád bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 26 éves nővel szem­ben, aki a rend­őr­sé­gen tett fel­je­len­té­sé­ben hami­san vádolt két fér­fit azzal, hogy meg­erő­sza­kol­ták.

A vád­irat sze­rint, a nő kis­ko­rú gyer­me­ke­it a nem meg­fe­le­lő élet­kö­rül­mé­nye­ik miatt az ille­té­kes járá­si hiva­tal ide­ig­le­nes hatállyal neve­lő­szü­lő­nél helyez­te el.

A vád­lott sor­sá­nak ked­ve­zőt­len ala­ku­lá­sát két férfi isme­rő­sé­nek tulaj­do­ní­tot­ta és meg volt győ­ződ­ve arról, hogy a járá­si hiva­tal­nál az egyi­kük tett beje­len­tést a gye­re­kek rossz élet­kö­rül­mé­nye­i­vel kap­cso­lat­ban. A vád­lott ezért 2020. júni­us 3-án bement az Ede­lé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Szend­rői Rend­őr­őr­sé­re azért, hogy raj­tuk bosszút állva, fel­je­len­tést tegyen isme­rő­se­i­vel szem­ben. A nő a hamis vád tör­vé­nyes követ­kez­mé­nye­i­re tör­tént figyel­mez­te­tést köve­tő­en a fel­je­len­té­sét rög­zí­tő nyo­mo­zó­nak valót­la­nul elő­ad­ta, hogy az előző napon este, a lakó­he­lyé­nek köze­lé­ben össze­ta­lál­ko­zott a két fér­fi­val, akik rövid szó­vál­tást köve­tő­en berán­gat­ták egy ott lévő lakat­lan házba és meg­erő­sza­kol­ták. A vád­lott az álta­la kita­lált tör­té­net elő­adá­sa során a kihall­ga­tást végző nyo­mo­zó kér­dé­se­i­re több­ször önma­gá­val is ellent­mon­dás­ba keve­re­dett. A vád­lott végül elis­mer­te, hogy amit a fel­je­len­té­sé­ben elő­adott nem igaz, való­já­ban a sérel­mé­re nem követ­tek el bűn­cse­lek­ményt, így fel­je­len­té­se alap­ján nem indult bün­te­tő­el­já­rás a két fér­fi­val szem­ben.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság­nak.