Főoldal » Archív » Bővült a valótlan tartalmú útlevelek és személyik miatti bűnügy terhelti köre – újabb vádemelés

A kor­mány­ab­lak­ban dol­go­zó nő szer­ve­zett elkö­ve­tői cso­port által szál­lí­tott kül­föl­di­ek­nek inté­zett valót­lan tar­tal­mú okmá­nyo­kat; a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt egy újabb ,,ügy­fe­le” ellen.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­ban köz­zé­tett egy köz­le­ményt (https://ugyeszseg.hu/kozel-200-valotlan-tartalmu-utlevelet-es-szemelyit-allitott-ki-az-okmanyirodai-ugyintezo-nem-unios-polgaroknak-vademeles/) egy vád­eme­lés­ről, amely sze­rint egy 31 éves nő a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal XX. Kerü­le­ti Hiva­ta­lá­nak kor­mány­ab­la­ká­nál okmány­iro­dai ügy­in­té­zői mun­ka­kör­ben dol­go­zott. A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy­in­té­ző­vel kap­cso­lat­ba lépett egy – a nyo­mo­zás során egy­elő­re – isme­ret­le­nül maradt, szer­ve­zett elkö­ve­tői kör, és rábír­ta, hogy 2015 júni­u­sa és 2016 decem­be­re között 168, töb­bek között ukrán, orosz, azeri, iráni, albán állam­pol­gár­sá­gú sze­mély részé­re valót­lan tar­tal­mú – a kérel­me­ző sze­mé­lyek fény­ké­pé­vel ellá­tott, azon­ban külön­bö­ző, hono­sí­tott magyar állam­pol­gár­sá­gú sze­mé­lyek ada­ta­it tar­tal­ma­zó – magyar magán­út­le­ve­let és sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­ványt állít­son ki. A vád­lott össze­sen 198 darab valót­lan tar­tal­mú okmányt állí­tott ki, és ezzel az Euró­pai Unió tag­ál­la­má­nak okmá­nya­i­hoz jut­tat­ta a nem uniós polgárokat.

Euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs útján az Egye­sült Király­ság­ban kézre került egy 37 éves ukrán állam­pol­gár, aki­vel, mint fel­buj­tó­val szem­ben a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­sá­gon. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság egye­sít­se a férfi elle­ni ügyet a koráb­bi vád­irat alap­ján folyó eljáráshoz.

Az újabb vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi is az okmány­iro­dai ügy­in­té­ző köz­re­mű­kö­dé­sé­vel jutott – még a 2015. évben – egy olyan útle­vél­hez, amely a férfi fény­ké­pét, azon­ban egy hono­sí­tott magyar állam­pol­gár ada­ta­it tar­tal­maz­ta. A férfi ennek segít­sé­gé­vel jutott el Angliába.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.