Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bozótvágó késsel és vascsővel támadtak a sértettre - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt négy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tők Encsen, a sér­tet­tet kör­be­vet­ték, egyi­kük egy bozót­vá­gó kés­sel több­ször fején és kar­ján meg­ütöt­te, a másik vád­lott pedig egy vas­cső­vel bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. janu­ár végén, reg­gel, Encsen meg­lát­ták, amint a sér­tett férfi az utcán gya­lo­golt. Vele hara­gos viszony­ban vol­tak, ugyan­is a férfi fele­sé­ge janu­ár hónap ele­jén az egyik vád­lot­tal szem­ben sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt fel­je­len­tést tett.

A fér­fi­ak kimen­tek az utcá­ra, közü­lük annál a vád­lott­nál, aki ellen a fel­je­len­tés meg­tör­tént, egy vas­cső volt, míg az apjá­nál egy bozót­vá­gó kés. Kör­be­fog­ták a sér­tet­tet, majd a fel­je­len­tés miatt szid­ták. Az egyik elkö­ve­tő egy gáz­spra­y­el lefúj­ta a sér­tet­tet, majd elő­vet­te a bozót­vá­gó kést, és azzal több eset­ben a fejé­re, ille­tő­leg a véde­ke­zés­ként fel­emelt kar­já­ra súj­tott. A férfi a föld­re rogyott, ekkor a másik vád­lott a vas­cső­vel a fején meg­ütöt­te. A két tár­suk biz­tat­ták a táma­dó­kat, az „öld meg a kutyát!” kife­je­zést hasz­nál­va. A sér­tett­nek sike­rült fel­áll­ni, és futva mene­kült, azon­ban a bozót­vá­gó kés­sel táma­dó férfi utá­na­sza­ladt és még­egy­szer fejen ütöt­te. A töb­bi­ek is üldö­ző­be vet­ték, viszont egy járó­ke­lő köz­be­avat­ko­zott és fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy hagy­ják abba.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a halán­ték­csont 8 napon túl gyó­gyu­ló nyílt töré­sét, vala­mint vágott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A bozót­vá­gó kés­sel a fejre mért csa­pá­sok miatt a cse­lek­mény alkal­mas volt köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lés okozására. 

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül az esz­közt hasz­ná­lók bün­tet­len elő­éle­tű­ek, míg tár­sa­ik bün­te­tett elő­éle­tű­ek – bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.