Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bozótvágóval támadt a rendőrökre egy férfi - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tapol­cai Járás­bí­ró­sá­gon azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bozót­vá­gó­val támadt a rendőrökre. 

A vád­irat sze­rint 2021. május 15-én éjsza­ka, egy Veszp­rém megyei kis­vá­ros­ban tör­tént garáz­da­ság­ról érke­zett beje­len­tés. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök azt tapasz­tal­ták, hogy egy férfi a zárt udvar­ban a faka­put belül­ről rug­dos­va, ordi­bál­va pró­bál kijut­ni az utcá­ra. Az egyik fel­szó­lí­tot­ta az utcá­ra kiju­tott fér­fit, hogy áll­jon meg, az elkö­ve­tő azon­ban ennek nem tett ele­get, és károm­kod­va indult a jár­őrök irá­nyá­ba, miköz­ben egy 50 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú bozót­vá­gó kés­sel hadonászott.

A férfi az ismé­telt figyel­mez­te­té­sek elle­né­re tovább­ra is fenye­ge­tő­en köze­le­dett a rend­őrök felé, a mache­té­vel vágó moz­du­la­to­kat tett. A rend­őrök hát­rál­tak, majd - mivel a férfi tovább­ra is ellen­állt - egyi­kük a szol­gá­la­ti lőfegy­ve­ré­vel figyel­mez­te­tő lövést adott le. Az elkö­ve­tő nem állt meg, hanem a bozót­vá­gó kést újra fel­emel­te, de ekkor az egyik rend­őr a háta mögé kerül­ve lefog­ta a kezét, majd másik két társa segít­sé­gé­vel lefegy­ve­rez­te és meg­bi­lin­csel­ték. Köz­ben a fogás­ból mene­kül­ni akaró férfi üvölt­ve fenye­get­te őket. 

Az egyik rend­őr – miköz­ben a mache­tét pró­bál­ta a férfi kezé­ből kicsa­var­ni – nyolc napon belül gyó­gyu­ló vágott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a kezén.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen a bün­tet­len elő­éle­tű férfi beis­me­rő val­lo­mást tett, és beszá­molt arról is, hogy nagy mennyi­sé­gű alko­holt és gyógy­szert is fogyasz­tott a tör­tén­tek előtt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az elkö­ve­tés után közel négy hóna­pig bűn­ügyi fel­ügye­let­ben volt ter­helt­tel szemben.