Főoldal » Hírek » Brutális támadás a villamosmegállóban - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A fia­tal bele­kö­tött a vil­la­mos­ra vára­ko­zó nőbe és annak roko­ná­ba, majd szó­vál­tást köve­tő­en a fér­fit több­ször ököl­lel meg­ütöt­te. A táma­dó a föld­re került fér­fit tovább bán­tal­maz­ta, a sér­tett védel­mé­be beavat­ko­zó nőt meg­po­foz­ta, meg­rúg­ta, felső tes­tén ütötte. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. május ele­jén, dél­után, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban bele­kö­tött egy vára­ko­zó nőbe és annak nagy­báty­já­ba. Az elkö­ve­tő rövid szó­vál­tás után a fér­fit ököl­lel fejen ütöt­te, majd ami­kor a sínek­re esett, még két ütést mért a fejé­re. A nő a roko­na védel­mé­ben el akar­ta tolni a vád­lot­tat, azon­ban a táma­dó meg­ütöt­te a föl­dön fekvő sér­tet­tet, majd a nő ellen for­dul­va őt a felső tes­tén gyors egy­más­után­ban több­ször meg­ütöt­te. A nagy­bá­csi pró­bált fel­áll­ni a sínek­ről, de csak a jár­da­szi­get pere­mé­re tudott leül­ni. A fia­tal ezt ész­re­vet­te, vissza­ment hozzá, és ököl­lel olyan erő­vel ütöt­te meg a fején, hogy a sér­tett ismét a föld­re zuhant. A fia­tal a föl­dön is tovább bán­tal­maz­ta áldozatát.

A nő újból meg­pró­bál­ta meg­vé­de­ni a nagy­báty­ját, a vád­lott viszont pofon ütöt­te, com­bon rúgta. Amíg az elkö­ve­tő a nőt bán­tal­maz­ta, a férfi ismét fel akart állni, de a vád­lott azon­nal hoz­zá­lé­pett, és újabb ököl­csa­pás­sal a föld­re küld­te. A táma­dó ezt köve­tő­en távo­zott a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi 8 napon túli sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A nő zúzó­dá­sos sérü­lé­sei 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú­ak, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kérte a táma­dó fele­lős­ség­re vonását. 

Az ügyész­ség a más ügy­ben jog­erős bün­te­té­sét töltő, bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.