Főoldal » Hírek » Brutálisan bántalmazta barátnőjét- törött borosüveggel vágta meg - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy törött üveg­gel meg­vág­ta az isme­rő­se állát.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 4-én este, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen, ott­ho­ná­ban ita­lo­zott a nővel. A vád­lott ezen a napon érte­sült a bíró­ság dön­té­sé­ről, misze­rint a nővel szem­ben koráb­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­tak ki vele szem­ben. A férfi és a nő között a bíró­sá­gi dön­tés miatt éjsza­ka vita ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott föld­höz vágott egy boros­üve­get, azt nya­ká­nál marok­ra fogta, és az ily módon vágás­ra és szú­rás­ra alkal­mas esz­köz­zel meg­vág­ta a sér­tett állát.


A nő nyolc napon belül gyó­gyu­ló szúrt seb­zést szen­ve­dett az állán, azon­ban a táma­dott test­fel­szín és a hasz­nált esz­köz alap­ján fenn­állt súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis veszélye.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indítványozta.