Főoldal » Archív » Brutálisan bántalmazta, kínozta élettársát a gyermekei előtt

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 34 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2016 októ­be­ré­től mint­egy más­fél hóna­pon át kecs­ke­mé­ti ott­ho­nuk­ban fél­té­keny­sé­gé­ben kegyet­le­nül és meg­alá­zó­an verte, kínoz­ta élet­tár­sát, rész­ben gyer­me­ke­ik szeme láttára.

A vád­lott és élet­tár­sa egy kecs­ke­mé­ti tanyán lak­tak, ahol közö­sen nevel­ték négy saját gyer­me­kü­ket, vala­mint az élet­társ koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett fiát. Kap­cso­la­tuk a vád­lott fél­té­keny­sé­ge miatt 2016 őszén meg­rom­lott, mert a vád­lott fejé­be vette, hogy a sér­tett a roko­na­i­val meg­csal­ja őt. A rend­sze­res vesze­ke­dé­sek miatt a sér­tett el akart köl­töz­ni a gyer­me­kek­kel ott­hon­ról, azon­ban a vád­lott ebbe nem egye­zett bele.

A bán­tal­ma­zá­sok tavaly októ­ber ele­jén kez­dőd­tek, ami­kor egy napon a vád­lott agresszí­ven köve­tel­te élet­tár­sá­tól, hogy vall­ja be neki a „tit­ka­it”. Erre a sér­tett félel­mé­ben elis­mer­te, hogy a vád­lott test­vé­ré­vel kap­cso­la­ta van. Erre a vád­lott indu­lat­ba jött és egy base­ball ütő­vel több­ször meg­ütöt­te az ágyon ülő sér­tett mind­két láb­szá­rát. Ezután magá­hoz vett egy elekt­ro­mos hőlég­fú­vó készü­lé­ket és azzal két­szer meg­éget­te a sér­tett arcát. Ezt köve­tő­en pedig levág­ta a sér­tett haját 3 mil­li­mé­te­res­re, hogy más­nak ne kell­jen és a haj­vá­gó készü­lék zsi­nór­já­val ütlegelte.

Ezután a vád­lott meg­til­tot­ta a sér­tett­nek, hogy egye­dül elhagy­ja a tanyát és októ­ber­ben még több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát. A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett nem mert segít­sé­get kérni. Volt olyan alka­lom, hogy ököl­lel arcon ütöt­te, majd egy kés­sel több­ször bele­szúrt a láb­fe­jé­be, de olyan is tör­tént, hogy von­ta­tó­kö­tél­lel össze­kö­töt­te a nő nya­kát és bal lábát, majd a föl­dön húzta és ököl­lel ütöt­te a fejét. Az októ­be­ri bán­tal­ma­zá­so­kat a gyer­me­kek nem lát­ták, ugyan­is vagy alud­tak, vagy nem vol­tak otthon.

2016. novem­ber 10-én este újabb fél­té­keny­sé­gi roham tört a vád­lott­ra és az ököl­üté­sen kívül egy vas­cső­vel is több­ször meg­ütöt­te a sér­tett keze­it és lába­it. Más­nap reg­gel, ami­kor a gye­re­kek már ébren vol­tak, a vád­lott foly­tat­ta a kín­zást: ismét ütle­gel­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd az egyik gyer­mek­kel beho­za­tott egy cső­fo­gót és azzal test­szer­te több­ször meg­ütöt­te az élet­tár­sát. Köz­ben azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a sér­tett las­san, kínok közt fog „meg­dög­le­ni”. A sér­tett vérét a vád­lott a lányuk­kal töröl­tet­te fel és egy kést is beho­za­tott a meg­fé­lem­lí­tett gyer­mek­kel. A kés­sel több­ször meg­ka­ris­tol­ta élet­tár­sa jobb comb­ját, egy ciga­ret­ta csik­ket is elnyo­mott a kéz­fe­jén és egy kisebb vas­cső­vel is verte. A nap folya­mán a vád­lott hol abba­hagy­ta, hol újra kezd­te a sér­tett bántalmazását.

A sér­tett több­ször kér­lel­te a vád­lot­tat, hogy vites­se el a gye­re­ke­ket ott­hon­ról, leg­alább ne előt­tük verje. A vád­lott novem­ber 12-én dél­előtt a roko­na­i­val el is vitet­te a gyer­me­ke­ket, de előt­te rájuk paran­csolt, hogy hall­gas­sa­nak. Miu­tán ket­tes­ben maradt a sér­tet­tel, vas­cső­vel és ököl­lel is verte, miköz­ben fenye­get­te élet­tár­sát. A sér­tett keze­it egy madzag­gal össze­kö­töz­te, a madzag másik végét pedig a kana­pé kar­fá­já­hoz kötöt­te, hogy ne tud­jon elszökni.

A vád­lott mobil­te­le­fo­non fel­hív­ta lány­test­vé­rét és arra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, hogy sorol­ja fel, a vád­lott mely roko­na­i­val volt sze­xu­á­lis kap­cso­la­ta, majd a tele­font vissza­vé­ve közöl­te, hogy meg fogja ölni élet­tár­sát. A vád­lott test­vé­re a tör­tén­tek­ről érte­sí­tet­te a sér­tett roko­na­it, akik kihív­ták a rend­őrö­ket. A rend­őrök a vád­lot­tat elfog­ták, az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban lévő sér­tet­tet pedig kór­ház­ba szállíttatták.

A sér­tett az ember­te­len és elhú­zó­dó bán­tal­ma­zás miatt keze­in, lába­in, a tes­tén és a fején 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­se­ket, zúzó­dá­so­kat és vér­öm­le­nye­ket szen­ve­dett. Ha nem része­sült volna orvo­si ellá­tás­ban, akkor vér­mér­ge­zés­ben, illet­ve a töré­sek és a vér­vesz­te­ség miatt meg­halt volna.

A kiemelt jelen­tő­sé­gű bűn­ügy vád­lott­ja elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint 5 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.