Főoldal » Archív » Brutálisan kivégezték haragosukat- fotókkal

Előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, és aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség két fér­fi­val és két nővel szem­ben, akik 2018 feb­ru­ár­já­ban meg­öl­tek egy férfit.

A vád­lot­tak tár­sa­sá­ga 2018 feb­ru­ár­já­ban Dövény­ben a kocs­má­ban szó­ra­ko­zott. Itt beszél­ge­tés köz­ben szó­vál­tás­ba keve­red­tek a későb­bi sér­tett fér­fi­val. Mivel a sér­tett kije­len­té­se­it sér­tő­nek talál­ták, a két férfi és a nő elha­tá­roz­ták, hogy meg­ölik. Az ita­lo­zás során fel­aján­lot­ták neki hogy elvi­szik a szom­széd falu­ba a roko­na­i­hoz. A gép­ko­csi­ba előre beké­szí­tet­tek kése­ket és egy bozót­vá­gót a cse­lek­mény elkövetéséhez.

Velük tar­tott a sér­tett élet­tár­sa is, aki nem akar­ta pár­ját egye­dül elen­ged­ni a vád­lot­tak­kal, tudva erő­sza­kos természetükről.

Az éjsza­kai órák­ban indul­tak el az autó­val, amit a vád­lott nő veze­tett, mel­let­te ült a sér­tett élet­tár­sa. Hátul ült a sér­tett és a két vád­lott férfi. Út köz­ben nem a ter­ve­zett úti cél, hanem Put­nok felé for­dul­tak, amit a sér­tet­tek jelez­tek is. Ekkor az egyik férfi a beké­szí­tett kés­sel elvág­ta a sér­tett nya­kát. Élet­tár­sát élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­ni kezdték.

Put­no­kon egy lakó­ház pin­cé­jé­nél áll­tak meg, ahová erő­szak­kal lerán­gat­ták az erő­sen vérző sér­tet­tet és a halál­ra rémült nőt. A pin­cé­ben a két férfi a kések­kel és a bozót­vá­gó­val test szer­te bru­tá­li­san meg­szur­kál­ták és vag­dos­ták a fér­fit, miköz­ben vád­lott tár­suk a nő mobil­te­le­fon­nal vilá­gí­tott nekik a sötét­ben. A sér­tett élet­tár­sát kény­sze­rí­tet­ték, hogy végig nézze a cse­lek­ményt, köz­ben a vád­lott nő a comb­ján őt is meg­szúr­ta egy kés­sel, és őt is meg­ölés­sel fenyegették.

Ami­kor a sér­tett meg­halt, az egyik férfi fel­ment a házba, ahol volt élet­tár­sa lakott. Fel­éb­resz­tet­te a nőt és kérte, hogy segít­sen eltün­tet­ni a holt­tes­tet. Egy sző­nyeg­be csa­var­ták, majd kocsi­val vissza­vit­ték Dövény­be, és egy emész­tő gödör­be dob­ták. Ezalatt Put­no­kon a vád­lott férfi élet­tár­sa eléget­te a ruhá­kat és az esz­kö­zö­ket, hogy eltün­tes­se a nyomokat.

A meg­ölt férfi élet­tár­sát haj­na­lig fogva tar­tot­ták, majd azzal enged­ték el, hogy meg­ölik, ha vala­ki­nek beszél a történtekről.

A sér­tett halá­la során az átla­gos­nál jóval meg­ha­la­dó testi fáj­dal­mat és lelki gyöt­rel­met szen­ve­dett el.

A vád­lot­ta­kat még aznap elfog­ták és elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerültek.

Az ügyész­ség a két fér­fi­val és a nekik segéd­ke­ző nővel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést, a nyo­mok eltün­te­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő nő ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indítványozott.