Főoldal » Hírek » Brutálisan megverték a hazafelé sétáló házaspárt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves és egy 23 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A fér­fi­ak egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen az esti órák­ban rátá­mad­tak egy haza­fe­lé sétá­ló házas­pár­ra. Elő­ször a nőt bán­tal­maz­ták, majd a fele­sé­gén segí­te­ni igyek­vő fér­fit olyan dur­ván ütle­gel­ték és rug­dos­ták, hogy 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú bor­da­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket okoz­tak neki.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. feb­ru­ár hónap köze­pén, az esti órák­ban, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen a nyílt utcán rátá­mad­tak egy haza­fe­lé sétá­ló házas­pár­ra. Elő­ször a nőt mind­ket­ten test­szer­te több­ször meg­ütöt­ték, és egyi­kük mell­be rúgta, ami­től föld­re esett. A férje igye­ke­zett fel­ál­lí­ta­ni, ekkor viszont őt kezd­ték el ütle­gel­ni, és rug­dos­ni, az egyik vád­lott a fején is megrúgta.

A férfi több­ször föld­re került, de újból fel­állt, erre az egyik vád­lott mind­két kezét lefog­ta, míg a másik három­szor mell­ka­son rúgta. Egy hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó járó­ke­lő rájuk kia­bált azzal, hogy már érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A táma­dók még ekkor sem hagy­tak fel a bán­tal­ma­zás­sal, hanem még egy-egy alka­lom­mal meg­ütöt­ték a nőt és fér­jét, ezután sza­lad­tak el a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férj 8 napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, míg fele­sé­gé­nek a fej, a mell­kas és a szegy­csont zúzó­dá­sai 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú­ak, azon­ban magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a 25 éves bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, míg a 23 éves bün­te­tett elő­éle­tű és más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.