Főoldal » Archív » Brutálisan verte élettársát - vádemelés FOTÓKKAL

Letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljá­rást az a közép­ko­rú férfi, aki ott­ho­nuk­ban több­ször bru­tá­li­san meg­ver­te élet­tár­sát, leg­utóbb tavaly kará­csony­kor, ami­kor a nő élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek­kel került kórházba. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi itta­san rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, folya­ma­tos lelki ter­ror­ban tar­tot­ta élet­tár­sát, emi­att a sér­tett ret­te­gés­ben élte az éle­tét. A bán­tal­ma­zá­sok min­dig a közös ott­ho­nuk­ban tör­tén­tek, ezért arra elő­ször 2018 augusz­tu­sá­ban derült fény, ami­kor a férfi vesze­ke­dés köz­ben eltör­te a nő alkar­csont­ját, mely már orvo­si ellá­tást igényelt.

Néhány hónap­pal később, 2018 decem­be­ré­ben ismét a vád­lott fél­té­keny­ke­dé­se miatt rob­bant ki vita a pár között. Ekkor a férfi fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy köl­töz­zön el tőle, majd egyre ide­ge­sebb lett, és test szer­te ütle­gel­ni és rug­dos­ni kezd­te a nőt, aki bor­da­tö­rést, és több zúzó­dá­sos sérü­lést szenvedett.

Kará­csony­kor pedig az egész napi ita­lo­zást köve­tő­en az esti órák­ban a vád­lott azt köve­tel­te a sér­tet­től, hogy men­jen ki az erdő­be fát szed­ni. Mivel erre a nő nem volt haj­lan­dó, ezért őt az este folya­mán több­ször hol tenyér­rel, hol ököl­lel ütöt­te, köz­ben folya­ma­to­san szidalmazta.

A sér­tett más­nap reg­gel érte­sí­tet­te a men­tő­ket, mert nagy fáj­dal­mai vol­tak. A kór­ház­ban derült ki, hogy a bal olda­li IX. borda töré­se lég­mel­let ered­mé­nye­zett, mely azon­na­li műté­ti ellá­tást igé­nyelt. Orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban fenn­állt a lehe­tő­sé­ge a foko­zó­dó lég­zé­si elég­te­len­ség kiala­ku­lá­sá­nak, majd a kerin­gés vissza­for­dít­ha­tat­lan össze­om­lá­sá­nak. Emel­lett a sér­tett tes­tén szá­mos vér­alá­fu­tást és zúzó­dást találtak.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyész­ség a fér­fit, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, és testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz, úgy az ügyész­ség vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 5 év bör­tön­bün­te­tés és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást kisza­bá­sát indítványozza.