Főoldal » Archív » Büntetés-végrehajtási alkalmazott akadályozta meg a bűncselekményt a Népligetben, a rablást megkísérlő férfi ellen vádat emelt az ügyészség

A Nép­li­get­ben akart rabol­ni a 22 éves férfi, azon­ban egy arra köz­le­ke­dő büntetés-végrehajtási zász­lós ezt meg­aka­dá­lyoz­ta, a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt a táma­dó ellen.

A vád­irat sze­rint egy 22 éves férfi 2019. már­ci­us 17-én a kora dél­utá­ni órák­ban a X. kerü­let, Nép­li­get­ben, a Vajda Péter úton talál­ha­tó tra­fó­ház mel­lett – ittas álla­pot­ban – oda­lé­pett az álta­la látás­ból ismert, szá­má­ra koráb­ban már apró­pénzt adó, 77 éves fér­fi­hoz. A fia­ta­labb férfi meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet és meg­rán­gat­ta a kar­ját, vala­mint han­go­san, több alka­lom­mal pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, miköz­ben azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem kap pénzt, kést vág belé.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét ész­lel­te egy, gép­ko­csi­val arra köz­le­ke­dő büntetés-végrehajtási zász­lós és az áldo­zat segít­sé­gé­re sie­tett. A vád­lott és a beavat­ko­zó között szó­vál­tás ala­kult ki, amely során a 22 éves férfi fel­mu­tat­ta a zse­bé­ben tar­tott csa­var­hú­zót is, majd azt eltet­te. A büntetés-végrehajtási zász­lós közöl­te a fér­fi­val, hogy idő­köz­ben érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, ame­lyet köve­tő­en a vád­lott elhagy­ta a hely­színt, a ruhá­za­tá­ban tar­tott csa­var­hú­zót pedig eldob­ta. Egy arra köz­le­ke­dő sze­mély fény­ké­pet készí­tett a támadóról.

Az állam­pol­gá­ri fel­lé­pés­nek köszön­he­tő­en a mene­kü­lő ter­hel­tet a Buda­pes­ti X. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei a Nép­li­get­ben talál­ha­tó Karl von Linné sétá­nyon elfogták.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.