Főoldal » Archív » Büntetésük letöltése alatt próbáltak ölni, vádat emeltek ellenük

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik fog­va­tar­tott tár­su­kat meg­aláz­ták, zsa­rol­ták, végül meg­pró­bál­ták meg­öl­ni egy büntetés-végrehajtási intézetben.

A vád sze­rint a két elkö­ve­tő roko­na egy­más­nak és 2016 decem­be­re, vala­mint 2017 ápri­lisa között a sér­tet­tel közös zár­ká­ban vol­tak egy Pest megyei bör­tön­ben. Az együtt töl­tött idő­ben elő­for­dult, hogy a két férfi elvet­te a sér­tett hol­mi­játillet­ve bán­tal­maz­ták őt.

2017. ápri­lis 19-én a közös zár­ká­ban az elkö­ve­tők össze­kö­töt­ték a sér­tett keze­it, majd külön­bö­ző – embe­ri mél­tó­sá­gát sértő – módon zak­lat­ták, illet­ve fenye­get­ték. Ezzel arra akar­ták ráven­ni, hogy nekik pénzt adjon át.

Más­nap az elkö­ve­tők a zár­ká­ban egy cipő­fű­ző­ből készí­tett hurkot tet­tek a sér­tett nya­ká­ra és azzal foj­to­gat­ták, amíg elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. Ezután az elájult sér­tet­tet bán­tal­mazták és víz­zel locsol­ták le, hogy magá­hoz tér­jen, majd foly­tat­ták a foj­to­ga­tá­sát addig, amíg az egyik elkö­ve­tő meg­ijedt és fel­hagy­tak a cselekménnyel.

Az ügy­ben aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pest Megyei Főügyész­ség a két elkö­ve­tő ellen.