Főoldal » Hírek » Büntetőfékezés a körforgalomban - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés és garáz­da­ság miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki szán­dé­kos manő­ve­ré­vel veszé­lyes hely­zet­be sodor­ta az előt­te hala­dót.

A vád­irat sze­rint a 22 éves Veszp­rém megyei férfi 2021. feb­ru­ár 11-én, este Veszp­rém felől Litér irá­nyá­ba autó­zott. A vád­lot­tat zavar­ta, hogy az előt­te hala­dó sofőr köd­lám­pát hasz­nál, így azért, hogy meg­lec­kéz­tes­se, köz­vet­le­nül a Litér felé veze­tő kör­for­gal­mi cso­mó­pont előtt, a for­ga­lom­tól elzárt terü­le­ten hir­te­len meg­előz­te és a kör­for­ga­lom­ban álló­ra fékez­te autó­ját. A meg­elő­zött sofőr csak inten­zív féke­zés­sel tudta elke­rül­ni az ütkö­zést. A várat­lan manő­ver egy másik autóst is hir­te­len féke­zés­re és kité­rés­re kény­sze­rí­tett.

A meg­ál­lás után a férfi kiszállt az autó­já­ból, indu­la­to­san a mögöt­te álló sofőr­höz ment és rán­gat­ni kezd­te a veze­tő­ülés mel­let­ti ajtót, mellyel annak nyi­tó­szer­ke­ze­tét letör­te és 40 000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek.

A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az elkö­ve­tő pszi­cho­ló­gi­ai szem­pont­ból alkal­mat­lan a jár­mű­ve­ze­tés­re.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a jár­mű­ve­ze­tés­től való vég­le­ges eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.