Főoldal » Hírek » Büntetőfékezéssel torolta meg a lassú haladást - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 2021. janu­ár 11-én, az M5-ös autó­pá­lyán autó­já­val hir­te­len egy kis­te­her­au­tó elé vágott, majd indo­ko­lat­la­nul erő­sen féke­zett, mert az sze­rin­te koráb­ban túl las­san haladt előtte.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja - 2021. janu­ár 11-én, dél­előtt, autó­val az M5-ös autó­pá­lyán Buda­pest felől Sze­ged irá­nyá­ba köz­le­ke­dett. A külső for­gal­mi sáv­ban hala­dó jár­mű­osz­lo­pot előz­te, ami­kor ész­lel­te, hogy a belső sáv­ban előt­te, egy kis­te­her­au­tó szin­tén a jár­mű­osz­lo­pot előzi. A férfi úgy ítél­te meg, hogy a kis­te­her­au­tó sofőr­je nem a meg­fe­le­lő gyor­sa­ság­gal elő­zött, és őt fel­tar­tot­ta. Ami­kor a férfi az elő­zést befe­jez­te, cse­kély oldal­tá­vol­sá­got tart­va az akkor már a külső sávba vissza­hú­zó­dó kis­te­her­au­tó elé vágott, majd hir­te­len indo­ko­lat­la­nul erő­sen féke­zett előt­te. A teher­au­tó­so­főr a jár­mű­vek ütkö­zé­sét csak erő­tel­jes féke­zés­sel tudta elhárítani.

A sér­tett­nek köszön­he­tő­en a jár­mű­vek nem ütköz­tek, sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént. A vád­lott azon­ban szán­dé­ko­san meg­szeg­te azon KRESZ sza­bá­lyo­kat, misze­rint előz­ni abban az eset­ben sza­bad, ha a veze­tő az elő­zés befe­je­zé­se után a jár­mű­vel a meg­elő­zött jármű elé, annak zava­rá­sa nél­kül vissza tud térni, ugyan­ak­kor a jármű sebes­sé­gét hir­te­len féke­zés­sel csök­ken­te­ni csak abban az eset­ben sza­bad, ha ezt a személy- vagy vagyon­biz­ton­ság meg­óvá­sa szük­sé­ges­sé teszi. A férfi e sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel a sér­tett éle­tét, testi épsé­gét szán­dé­ko­san köz­vet­len veszély­nek tette ki.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - fel­füg­gesz­tett bör­tön, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vele szem­ben azzal, hogy a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is el kell tiltani.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A bűn­cse­lek­mény­ről készí­tett fedél­ze­ti kame­ra­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.facebook.com/watch/?v=240014688279335