Főoldal » Archív » Bűnügyi felügyelet és távoltartás az élettársát bántalmazó és fenyegető rendőrrel szemben

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt foly­tat nyomozást.

A sér­tet­ti fel­je­len­tés sze­rint 2020. ápri­lis 14-én sza­bol­csi lakó­he­lyén össze­ve­szett rend­őr törzs­őr­mes­ter élet­tár­sá­val, aki bán­tal­maz­ni kezd­te, ennek során a haját húzta és erő­sen meg­ra­gad­ta a nyakát.

Az elren­delt nyo­mo­zás során a sér­tett 2020. ápri­lis 21-én tanú­val­lo­má­sá­ban elmond­ta, hogy az elkö­ve­tő már 2019-ben is több­ször bán­tal­maz­ta és arra is rá akar­ta venni, hogy vonja vissza a fel­je­len­té­sét. Ennek érde­ké­ben több­ször fel­hív­ta tele­fo­non a sér­tet­tet és szü­lei jelen­lé­té­ben azzal fenye­get­te meg, hogy vér­für­dőt ren­dez, ha az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rás miatt meg­szün­te­tik a szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nyát. Az rend­őr azt is fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy amennyi­ben a fel­je­len­tés vissza­vo­ná­sa után hamis vád bűn­cse­lek­mé­nye miatt pénz­bün­te­tés­re ítél­nék, azt majd ő kifizeti.

A sér­tett val­lo­má­sá­ra tekin­tet­tel a nyo­mo­zó ügyész­ség hala­dék­ta­la­nul elő­ál­lí­tot­ta a rend­őrt, őri­ze­tét ren­del­te el, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A rend­őr tagad­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és panasszal élt az őri­zet elren­de­lé­se, vala­mint a gya­nú­sí­tás ellen.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en, 2020. ápri­lis 23-án bűn­ügyi fel­ügye­le­tet és a távol­tar­tást ren­delt el a rend­őr törzs­őr­mes­ter­rel szem­ben, azzal, hogy az elő­írt maga­tar­tá­si sza­bá­lyok meg­tar­tá­sát a rend­őr­ség a ter­helt moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel ellen­őriz­ze. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről szóló vég­zés ellen az ülé­sen – tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján – jelen lévő gya­nú­sí­tott és védő fel­leb­be­zést jelen­tett be.