Főoldal » Archív » Bűnügyi információt árusított a pénzügyőrtiszt - súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség

A tör­vény­szék a hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tott pénz­ügy­őr főhad­na­gyot  négy év sza­bad­ság­vesz­tés ítél­te, és a köz­ügyek­től is négy év tar­tam­ban eltil­tot­ta. A kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény­ben bűn­se­géd elkö­ve­tő tár­sát pedig vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tönnel súj­tot­ta.

Az íté­le­ti tényál­lás sze­rint a bűn­ügyi nyo­mo­zá­si fel­adat­tal is meg­bí­zott pénz­ügyőrtiszt úgy dön­tött, hogy egy ilyen eljá­rá­sa során szer­zett lénye­ges bűn­ügyi infor­má­ci­ót áruba bocsát. Bűn­tár­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel kése­de­lem nél­kül kap­cso­la­tot terem­tett a cél­sze­méllyel.  Valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy az ille­tő­vel szem­ben meg­in­dult egy bün­te­tő­el­já­rás. Vál­lal­ta, hogy  a hiva­tali minő­sé­gé­ben tudo­má­sá­ra jutott bűn­ügyi infor­má­ciók kiszi­vá­rog­ta­tá­sá­val, átadá­sá­val  segít­sé­get nyújt neki abban, hogy az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rás során a leg­ki­sebb érdek­sé­rel­met szen­ved­je el. A jog­el­le­nes segít­ség­nyúj­tá­sért köz­ve­tí­tő­je útján ötmil­lió forin­tot kért. Pró­bál­ko­zá­sa nem járt sikerrel, mert az érin­tett sze­mély a  kor­rup­ci­ós aján­lat elől elzár­kó­zott. Vele szem­ben egyéb­ként a Nemze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal való­já­ban bün­te­tő­el­já­rást nem indí­tott, így a pénz­ügyőrtiszt a bűn­tár­sa köz­ve­tí­té­sé­vel csa­lárd módon  hamis infor­má­ci­ót kínál­va kísérelt meg pénz­hez jutni.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a nem jog­erős íté­let elle­ni fel­leb­be­zé­sé­ben a volt nyo­mo­zó­tiszt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek és mel­lék­bün­te­té­sé­nek jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott és védő­je ugyan­ak­kor fel­men­té­sért fel­leb­be­zett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­ha­tó­ság jog­or­vos­la­tával egyetér­tés­ben, a bün­te­tés mér­té­két sérel­mez­ve for­dult indít­vá­nyá­val az ítélőtáblához.

A tör­vény­szék állás­pont­ja sze­rint „bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő hiva­ta­los sze­méllyel szem­ben a tör­vény szi­go­rá­nak alkal­ma­zá­sa min­den eset­ben indo­kolt”.

Jelen bün­te­tő­ügy­ben azon­ban a bíró­ság indo­ko­lá­sa e meg­ál­la­pí­tás­sal ellen­té­tes ren­del­ke­zést tar­tal­maz. A tör­vény szi­go­rá­nak követ­ke­ze­tes alkal­ma­zá­sa ese­tén a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés közép­mér­té­ké­től való elté­rés­nek tör­vé­nyes indo­ka nincs. Külö­nösen nagy nyo­ma­ték­kal kell érté­kel­ni a hiva­ta­li kor­rup­ci­ós jelensé­gek elsza­po­ro­dott­sá­gát. Magyar­or­szá­gon egyes határmenti megyék­ben az utób­bi évek­ben szá­mos üzlet­sze­rű­en és szer­ve­zet­ten elkö­ve­tett hiva­ta­li korrupciós bűn­cse­lek­mény tör­tént. Ez a jelen­ség rend­kí­vül veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra, hiszen az embe­rek tör­vény előt­ti egyen­lő­ségének alap­el­vét sérti, emel­lett a köz­bi­zal­mat is súlyo­san csor­bít­ja.

A fel­leb­be­zé­sek alap­ján a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.