Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Busz- és taxisofőr közlekedési konfliktusa a fővárosban - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a busz és a taxi sofőr­je 2019 decem­be­ré­ben keve­re­dett konf­lik­tus­ba Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban. A köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus­ból komoly dula­ko­dás lett. Az ügyész­ség mind­két sofőr ellen vádat emelt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2019. decem­ber 28-án, a dél­utá­ni órák­ban, az V. kerü­let­ben köz­le­ked­tek, egyi­kük egy taxi­val, taxi­so­főr­ként, a másik vád­lott pedig egy autó­busszal, mint autóbuszvezető.

A Szé­che­nyi Ist­ván téri kör­for­gal­mat elhagy­va, a taxis a záró­vo­na­lon átha­lad­va beso­rolt az autó­busz elé, féke­zés­re kény­sze­rít­ve sofőr­tár­sát. Eztán mind­két sofőr tovább haladt a József Atti­la utcá­ban az Erzsé­bet tér irá­nyá­ba. Ami­kor a köz­le­ke­dé­si lámpa piros jel­zés­re vál­tott, és emi­att a taxis meg­állt, a busz­so­főr ezt kihasz­nál­ta, a szem­be­jö­vő for­gal­mi sávba áthaj­tott és a taxi mellé kor­má­nyoz­ta a buszt, mivel szá­mon akar­ta tőle kérni az előb­bi köz­le­ke­dé­si manő­ve­rét. A busz­so­főr ezután meg­állt, kinyi­tot­ta az autó­busz ajta­ját, meg­állt az ajtó­ban és szá­mon kérte a későb­bi vádlott-társa köz­le­ke­dé­si magatartását.

A taxi­so­főr ekkor még a taxi­ban ülve leköp­te a busz­so­főrt, aki erre meg­rúg­ta a taxi veze­tő­ol­da­li ajta­ját. A taxi sofőr­je ekkor kiszállt az autó­ból, fel­lé­pett az autó­busz­ra, a ruhá­já­nál fogva meg­ra­gad­ta a busz­so­főrt, és neki­lök­te a veze­tő­fül­két védő ple­xi­fal­nak, amely ennek hatá­sá­ra összetört.

Mind­két vád­lott fenti cse­lek­mé­nye kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos volt, alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt az ügy­ben, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak, vala­mint garáz­da­ság miatt. A taxi veze­tő­jé­vel, mint több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és pénz­bün­te­tést, a bün­tet­len elő­éle­tű busz­so­főr­rel szem­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vádiratban.