Főoldal » Archív » Buszvezetőktől lopott a fiatalkorú fiú

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság szer­dán elren­del­te annak a 16 éves fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki három autó­busz­ve­ze­tő­től lopta el a sze­mé­lyes tár­gya­it és a buszok­ban tar­tott pénzt Ózdon.

Az Ózdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott 2018. októ­ber 09. nap­ján, az ózdi autó­busz­ál­lo­má­son – kihasz­nál­va, hogy a sofő­rök a pihe­nő helyi­ség­ben tar­tóz­kod­tak – a nyi­tott abla­kon keresz­tül három autó­busz­ba mászott be és a jár­mű­vek pénz­tár­gé­pé­ből kész­pénzt, vala­mint a busz­ve­ze­tők­től szin­tén pénzt és külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat tulaj­do­ní­tott el. A nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a fia­tal­ko­rú továb­bi két sér­tet­től ellop­ta a mobil­te­le­fon­ját vala­mint három bolti lopást is elkövetett.

A gya­nú­sí­tott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket a vele szem­ben koráb­ban alkal­ma­zott pró­bá­ra bocsá­tás illet­ve több, elle­ne vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el.

A bíró­ság oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se mel­lett döntött.