Főoldal » Hírek » Bútorokban kialakított rejtekhelyen csempészte az illegális határátlépőket - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 17 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber 15. nap­ján, az esti órák­ban lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re Romá­ni­á­ból az álta­la veze­tett fur­gon­nal. A gya­nú­sí­tott Sze­ge­den több ben­zin­kú­ton is meg­állt, majd vala­mi­vel éjfél után vissza­in­dult a román határ irá­nyá­ba és fel­vett a gép­ko­csi­ba 17 - szír, szo­má­li­ai, etióp, szu­dá­ni és afgán - állampolgárt. 

Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tot­tat a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták, a férfi azon­ban nem állt meg, hanem 140 km/h sebes­ség­gel elhaj­tott. A gya­nú­sí­tot­tat rövid autós üldö­zés után úgy sike­rült a rend­őrök­nek meg­ál­lí­ta­ni­uk, hogy szol­gá­la­ti autó­juk­kal az utat lezár­ták. A fur­gon rak­te­ré­ben levő búto­rok­ban kiala­kí­tott, szel­lő­ző­vel ellá­tott rej­tek­he­lyek­ről a rend­őrök az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket a gya­nú­sí­tot­tal együtt előállították.

A gya­nú­sí­tott uta­sai az ország­ba tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek, őket isme­ret­le­nül maradt ember­csem­pé­szek jut­tat­ták át a hatá­ron illegálisan.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­vá­nyoz­ta a férfi letartóztatását.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sen dönt az ügyé­szi indít­vány tárgyában.