Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Cáfolja az ügyészség a mezőkövesdi gépkocsi rongálással kapcsolatban a híradásokban megjelent információkat

A Mező­kö­ves­di Járás­bí­ró­ság 2019. feb­ru­ár 14-én a vád­dal egye­ző tény­ál­lás meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett, kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt 1 évre pró­bá­ra bocsá­tott, vala­mint a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re köte­le­zett egy mező­kö­ves­di fér­fit. Bár a férfi a saj­tó­ban vitat­ta a fele­lős­sé­gét, ugyan­ak­kor a bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tó íté­le­tet tudo­má­sul vette. 

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a látás­sé­rült vád­lott 2016. júli­us hó 9-én este 20 óra 45 perc körü­li idő­ben Mező­kö­ves­den, a Jáz­min úton lévő jár­da­sza­ka­szon a lakó­he­lye felé tar­tott vak­ve­ze­tő kutyá­val, fehér bot nél­kül. A vád­lott előtt köz­vet­le­nül 6 éves gyer­me­ke haladt. A vád­lott útjá­ba eső egyik csa­lá­di ház kapu­be­já­ró­já­ban par­kolt a sér­tett személygépkocsija.

Ami­kor a vád­lott a  gép­ko­csi­hoz  ért, több alka­lom­mal bele­rú­gott annak jobb első sár­vé­dő­jé­be,  az  első  lök­há­rí­tó­já­ba, hűtő­rá­csá­ba, vala­mint egy alka­lom­mal  ököl­lel  ráütött  a  motor­ház­te­tő­re. A vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi meg­ron­gá­lá­sá­val 60.000.-Ft kárt oko­zott, amely a bün­te­tő­el­já­rás során nem térült meg.

A bíró­ság dön­té­sét köve­tő napon az eset­tel kap­cso­lat­ban a hír­adá­sok­ban a köz­vé­le­mény fél­re­ve­ze­té­sé­re alkal­mas infor­má­ci­ók jelen­tek meg, misze­rint a vád­lott egy, a járda két­har­mad részét elfog­la­ló, sza­bály­ta­la­nul par­ko­ló luxus­au­tón vélet­le­nül átesett, ily módon kelet­ke­zett kár a gép­jár­mű­ben, továb­bá a vád­lott bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sá­ban sze­re­pet ját­szott az a tény, hogy a sér­tett az elkö­ve­tés ide­jén a Mező­kö­ves­di Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon nyo­mo­zó­ként látott el szolgálatot.

A fenti infor­má­ci­ók min­den ala­pot nélkülöznek.

Az eljá­rás ada­tai – így első­sor­ban a tanú­val­lo­má­sok - alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy a vád­lott­nak a gép­jár­mű mel­let­ti elha­la­dá­sát nem aka­dá­lyoz­ta a sér­tett – egyéb­ként sza­bá­lyo­san par­ko­ló – gép­jár­mű­ve. A nyo­mo­zás során kihall­ga­tott két tanú látta, amint a vád­lott az előb­bi­ek­ben írtak sze­rint szán­dé­ko­san meg­ron­gál­ta a sér­tett gép­ko­csi­ját, miköz­ben olyan kije­len­tést tett, hogy „leg­kö­ze­lebb majd meg­ta­nu­lod, hogy nem így kell megállnod”.

A vád­lott véde­ke­zé­sét egyéb­ként egy­ér­tel­mű­en cáfol­ta a bíró­ság által védői indít­vány alap­ján kiren­delt műsza­ki szak­ér­tő szak­vé­le­mé­nye is, ugyan­is a szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a jármű sérü­lé­sei nem kelet­kez­het­tek a vád­lott által állí­tott vélet­len átesés során, ebben a kör­ben a tanú­val­lo­má­sok­ban vázolt szán­dé­kos ron­gá­lás fogad­ha­tó el.

Az ugyan meg­fe­lel a való­ság­nak, hogy a sér­tett férfi a cse­lek­mény ide­jén a Mező­kö­ves­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zó­ja­ként látott el szol­gá­la­tot, ugyan­ak­kor ez a tény az ügy meg­íté­lé­se során nem ját­szott sze­re­pet, hiszen erre tekin­tet­tel a Mező­kö­ves­di Rend­őr­ka­pi­tány­sá­got a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság elfo­gult­ság miatt az eljá­rás­ból kizár­ta, és a nyo­mo­zás lefoly­ta­tá­sá­val a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­sá­got bízta meg.

A hír­adá­sok­kal ellen­tét­ben továb­bá a bíró­ság a vád­lot­tat nem pénz­bün­te­tés­re ítél­te, hanem pró­bá­ra bocsá­tot­ta, mely az egyik leg­eny­hébb intéz­ke­dés a Bün­te­tő Tör­vény­könyv­ben, és lénye­gé­ben a bün­te­tés kisza­bá­sá­nak pró­ba­idő­re tör­té­nő elha­lasz­tá­sát jelen­ti. A pró­ba­idő ered­mé­nyes eltel­té­vel az elkö­ve­tő bün­tet­he­tő­sé­ge megszűnik.

Az ítél­tet az ügyész­ség, majd később a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az jogerős.