Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hírei

Csor­nán, egy ben­zin­kút alkal­ma­zott­ja három mun­ka­tár­sa segít­sé­gé­vel össze­sen 2024 liter üzem­anya­got lop­tak el 2019 máso­dik felében. A Győri Járá­si...

2020. október 26., 8:05

2020 nya­rán két fia­tal­em­ber és egy fia­tal nő úgy rabolt ki Győr­ben egy 67 éves fér­fit, hogy közü­lük ket­ten per­ce­kig ütöt­ték, rúg­ták a sértettet. A Győri...

2020. október 21., 8:06

A Pest megyei fia­tal­em­ber ismer­ked­ni sze­re­tett volna egy kis­ko­rú lánnyal, aki egy idő után eluta­sí­tot­ta. Ezt a vád­lott nem tudta elfo­gad­ni és két hóna­pon...

2020. október 20., 7:54

A koráb­ban haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó pár­nak a mun­ka­adó­ja enged­te meg, hogy az édes­any­ja üre­sen álló laká­sá­ba köl­töz­ze­nek. Itt talál­ták...

2020. október 14., 8:44

Egy fia­tal­em­ber meg­szö­kött a javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ből, majd a vele szem­ben sza­bály­sér­tés miatt intéz­ke­dő rend­őr­nek saját test­vé­re nevét és...

2020. október 12., 8:24

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves sop­ro­ni vál­lal­ko­zó ellen, aki tevé­keny­sé­ge után közel 26 mil­lió Ft adót nem fize­tett meg.  A...

2020. október 8., 9:10

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki 2019 júli­u­sa és szep­tem­be­re között több száz alka­lom­mal pró­bál­ta hívni volt...

2020. október 6., 8:20

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves és egy 40 éves férfi ellen, akik 2019 decem­be­ré­ben til­tott esz­kö­zök­kel más­fél mil­lió forint...

2020. október 1., 8:24

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki egy üzlet­lánc több győri üzle­té­ből lopott tisz­tál­ko­dó esz­kö­zö­ket és élelmiszereket....

2020. szeptember 29., 7:57

1 2 39 40 41 42