Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hírei

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki elté­rő véle­mé­nye miatt zak­lat­ta inter­ne­ten meg­is­mert „ellen­fe­lét” és élt vissza a...

2020. szeptember 24., 8:29

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves férfi ellen, aki Győr­ben hét par­ko­ló jár­mű­vet ron­gált meg, fel­gyúj­tott és meg­ron­gált tíz...

2020. szeptember 22., 8:12

A 22 éves férfi két hete bérelt szo­bát a sér­tet­től, mikor a sér­tett autó­ját három­szor is elvit­te és hasz­nál­ta - a sér­tett tudta nél­kül. A kul­csot...

2020. szeptember 17., 8:07

A segéd­mun­kás­ként dol­go­zó férfi kilenc hóna­pon keresz­tül több száz épí­tő­ipa­ri esz­közt íra­tott fel egy egyé­ni vál­lal­ko­zó -egyik bolt­ban vezetett-...

2020. szeptember 15., 8:37

Három férfi tavaly tavasszal úgy rabolt ki egy győri párt, hogy fegy­vert fog­tak rájuk, ami­vel „Rend­őr­ség, le a föld­re” fel­ki­ál­tás mel­lett beha­tol­tak az...

2020. szeptember 8., 8:03

Egy győri üzlet biz­ton­sá­gi őre kifi­gyel­te az üzlet­ben nagy össze­gű kész­pénzt magá­nál tartó fér­fit, tele­fo­non a hely­szín­re hívta az isme­rő­sét, aki...

2020. szeptember 2., 8:38

A sér­tett -Győr­ben elvesztett- SZÉP kár­tyá­já­nak „fotó­ját” idén janu­ár­ban köz­zé­tet­ték a  közös­sé­gi hálón. A vád­lott innen sze­rez­te meg az...

2020. augusztus 31., 8:25

Egy Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, hogy egy sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő szi­get kör­nyé­kén sza­bály­ta­la­nul...

2020. augusztus 25., 8:26

A férfi idén tavasszal Győr­ben több­ször meg­ütöt­te a nőt, ami­vel töré­ses sérü­lést oko­zott neki.  A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak...

2020. augusztus 24., 7:31

1 2 40 41 42