Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség

A Tolna Vármegyei Főügyészség hírei

A Szekszárdi Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétsége miatt eredményesen állította bíróság elé azt a férfit, aki Bátaszék...

2023. július 13., 8:32

16 ember ellen emelt vádat a Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség néhány nap­pal a sike­res rend­őr­sé­gi vizs­gá­lat befe­je­zé­sét köve­tő­en, és elle­nük össze­sen...

2023. június 19., 9:15

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. E tör­vény hozta létre a...

2023. június 13., 10:53

A Tolna Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma 13 óra­kor egy hónap­ra elren­del­te annak a 29 éves...

2023. június 2., 13:17

A Tolna Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te annak a 45 éves Tolna vár­me­gyei...

2023. május 31., 10:15

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 21 éves bony­há­di férfi ellen, aki...

2023. május 17., 9:19

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt négy fér­fit és egy nőt állí­tott a Szek­szár­di...

2023. február 23., 9:32

A Tolna Megyei Főügyész­ség több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki...

2022. december 8., 9:19

A Tolna Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy...

2022. december 6., 8:52

1 2 3 8 9