Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Chatszobában árulták a drogot - rendőrségi videókkal és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség össze­sen 17 sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik egy inter­ne­tes chat­szo­bá­ban bonyo­lí­tot­ták a drog­ügy­le­te­i­ket. A kábítószer-kereskedelmi cél­lal lét­re­ho­zott inter­ne­tes cso­por­tot egy 29 éves férfi működ­tet­te, a cso­port tag­jai pedig egy­más között adták-vették a külön­bö­ző faj­tá­jú kábítószereket.

A vád­irat sze­rint a 29 éves férfi már leg­ké­sőbb 2019 szep­tem­be­ré­től külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek, köz­tük mari­hu­á­na, amfe­ta­min, MDMA keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott. 2020 máju­sá­tól pedig már inter­ne­tes alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül ter­jesz­tet­te a drogot.

A vád­lott egy inter­ne­tes, üze­net­kül­dő app­li­ká­ci­ót hasz­nál­va olyan zárt cso­por­tot hozott létre, amely­nek tag­jai - köz­tük az ügy többi vád­lott­ja - egy­más között adták-vették a dro­got. A drog­há­ló­za­tot működ­te­tő vád­lott - aki a szin­tén kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó élet­tár­sá­val együtt a cso­port admi­niszt­rá­to­ra is volt - a cha­tes felü­le­ten osz­tot­ta meg az álta­la eladás­ra kínált kábí­tó­sze­rek­re vonat­ko­zó infor­má­ci­ó­kat, illet­ve azok­ról több­ször fény­ké­pe­ket is csa­tolt. A férfi leg­alább 40 fős vevő­kör­rel ren­del­ke­zett, akik közül töb­ben viszont­el­adók vol­tak, ezért a drog egy részét tovább­ér­té­ke­sí­tet­ték a saját vásár­ló­ik részé­re. Vol­tak olyan cso­port­ta­gok, akik­től viszont ő maga sze­rez­te be a tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt kábítószereket. 

A cso­port úgy műkö­dött, hogy az érté­ke­sí­tők beír­hat­ták a cha­tes felü­let­re, hogy éppen milyen kábí­tó­szer­rel ren­del­kez­nek, akik pedig vásá­rol­ni akar­tak, azok meg­je­löl­het­ték, hogy milyen fajta kábí­tó­szert keres­nek. A vevők és az eladók közöt­ti a konk­rét üzlet­kö­tés rész­le­te­i­nek egyez­te­té­se már jel­lem­ző­en pri­vát üze­ne­tek­ben tör­tént. A cso­port egyes tag­jai az álta­luk érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer egy részét az ún. dark­ne­ten keresz­tül, kül­föld­ről sze­rez­ték be.

A chat­szo­bát lét­re­ho­zó 29 éves férfi ezen túl­me­nő­en, az egyik közös­sé­gi olda­lon egy mint­egy 1300 főből álló cso­por­tot is működ­te­tett, amely­nek tag­jai meg­oszt­hat­ták egy­más­sal a kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos tapasztalataikat.

A nyo­mo­zók 2020 novem­be­ré­ben, egy­szer­re több hely­szí­nen csap­tak le a drog­há­ló­zat tag­ja­i­ra, amely­nek során tőlük össze­sen több kilo­gramm kábí­tó­szert, vala­mint a kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó több mil­lió forint kész­pénzt is lefoglaltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben 17 sze­méllyel szem­ben emelt vádat. A jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolt ter­hel­tek ese­té­ben fegy­ház­bün­te­tés­re irá­nyul az ügyé­szi indít­vány, a bűn­cse­lek­mény alap­ese­té­vel vádolt ter­hel­tek vonat­ko­zá­sá­ban pedig a főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá pénz­bün­te­tés­re, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ók­kal és fotók­kal, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/chatszobaban-adtak-vettek-a-kabitoszert