Főoldal » Hírek » Cigarettát és bort kért, verekedés lett belőle - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek más­nap­ján bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két fér­fit, akik 2021 augusz­tu­sá­ban össze­ve­re­ked­tek egy kapos­vá­ri parkban.

A vád sze­rint a fia­ta­labb, 21 éves vád­lott nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt elfo­gyasz­tá­sa után, erő­sen itta­san érke­zett egy bel­vá­ro­si park­ba, ahol ciga­ret­tát és továb­bi sze­szes italt kért a másik, 56 éves vád­lot­tól. Mivel az idő­sebb férfi a kérést meg­ta­gad­ta, a vád­lot­tak között előbb szó­vál­tás, majd per­ce­kig tartó dula­ko­dás ala­kult ki, mely­nek során mind­ket­ten több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták a másikat.

A köl­csö­nös bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy a hely­szín­re érke­ző jár­őrök elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vád­lot­ta­kat, akik ellen a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség még az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt vádat emelt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2021. augusz­tus 27-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat, és a fia­ta­labb, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló fér­fit 70 nap elzá­rás­ra ítél­te, míg az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben 120 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­le­tet vala­mennyi érin­tett tudo­má­sul vette, így az nyom­ban jog­erő­re emelkedett. 

Az ese­mé­nye­ket a köz­te­rü­le­ti kame­ra rögzítette.