Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Cigarettát kért, majd veréssel fenyegetőzött – letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki szer­dán Sze­ge­den, egy bel­vá­ro­si tro­li­meg­ál­ló­ban egy fia­tal nőre támadt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sér­tett a reg­ge­li órák­ban a meg­ál­ló­ban vára­ko­zott, ami­kor egy szál ciga­ret­tát kérve oda­ment hozzá a gya­nú­sí­tott. A sér­tett nem tudott neki ciga­ret­tát adni, amin a férfi úgy fel­dü­hö­dött, hogy han­go­san kia­bál­ni kez­dett, azzal fenye­get­ve a nőt, hogy úgy meg­ve­ri, hogy nem fog­nak ráis­mer­ni.

A sér­tett ezután rend­őrt hívott a hely­szín­re, de a gya­nú­sí­tott köz­ben fel­szállt egy érke­ző tro­li­ra. A sér­tett a sofőr segít­sé­gét kérte, hogy tart­sa vissza a fér­fit, aki a rend­őri intéz­ke­dés érde­ké­ben a jár­mű­ről le is szál­lí­tot­ta a gya­nú­sí­tot­tat. Ekkor a férfi annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy ököl­be szo­rí­tott kéz­zel meg­in­dult a nő felé, azt ordít­va, hogy meg­ve­ri. A bán­tal­ma­zást a trolibusz-vezető aka­dá­lyoz­ta meg, aki a sér­tett és a gya­nú­sí­tott közé állt.

A gya­nú­sí­tot­tat végül nem tud­ták a hely­szí­nen vissza­tar­ta­ni, őt azon­ban a Sze­ge­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai azo­no­sí­tot­ták, és más­nap haj­nal­ban elfog­ták.

A fenti ese­ten túl meg­ala­po­zott a gya­nú­ja annak is, hogy a gya­nú­sí­tott rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve több üveg bort is ello­pott idén ősszel egy sze­ge­di áru­ház­ból. Ugyan­en­nek az áru­ház­nak az eladó­ját egy alka­lom­mal azzal is meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli, fejbe lövi, ami­kor az alkal­ma­zott a gya­nú­sí­tott kosa­rát a helyé­re akar­ta tenni.

A sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta. A gya­nú­sí­tott ugyan­is több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, a ter­hé­re rótt cse­lek­mé­nye­ket is fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás illet­ve vele szem­ben folya­mat­ban lévő két másik bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt lát­szik elkö­vet­ni.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz úján tar­tan­dó ülé­sen fog dön­te­ni.