Főoldal » Archív » Cipőjében rejtette el a lopott pénzt- letartóztatás hosszabbítása

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a tekin­te­té­ben, aki ácsi telep­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok dol­go­zó­i­nak öltö­ző­szek­ré­nye­it fel­fe­szí­tet­te, és azok­ból tizen­egy sér­tett érté­ke­it lopta el, vala­mint jog­ta­la­nul hasz­nált egy személygépkocsit. 

Az elkö­ve­tő 2018. júli­us 14-re vir­ra­dó­an egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ácsi telep­he­lyén lévő dol­go­zói öltö­ző­szek­ré­nye­ket fel­fe­szí­tet­te, és össze­sen tíz sér­tet­től tulaj­do­ní­tot­ta el azok érté­ke­it, köz­ok­ira­to­kat és bankkártyákat.

Ezen túl­me­nő­en a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság par­ko­ló­já­ból jog­ta­lan hasz­ná­lat cél­já­ból vitt el egy sze­mély­gép­jár­mű­vet, majd ezután egy másik ácsi gaz­da­sá­gi tár­sa­ság telep­he­lyé­nek öltö­ző­jé­ben egy mun­kás szek­ré­nyé­ből tulaj­do­ní­tott el 244.000,-Ft-ot.

A rend­őr­ség jár­őrei a cse­lek­mény nap­ján az elkö­ve­tőt elő­ál­lí­tot­ták, a lopott kész­pénzt a tol­vaj cipő­jé­ben elrejt­ve talál­ták meg.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát 2019. feb­ru­ár 15-én ren­del­te el, mert fenn állt annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek két hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is való­sá­gos. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a letar­tóz­ta­tást 2019. május 15-ig meghosszabbította.