Főoldal » Hírek » Csak baltával lehetett megállítani a szerelmes bosszúállót - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség egy 56 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés és magán­lak­sér­tés miatt emelt vádat. A férfi 2020 decem­ber ele­jén ittas álla­pot­ban pár­kap­cso­la­tá­nak meg­sza­ka­dá­sa miatt bosszút akart állni, ezért elment volt élet­tár­sa új pár­já­hoz, akit - ami­kor ajtót nyi­tott neki - azon­nal ütle­gel­ni kez­dett. A sér­tett elő­ször egy fokos­sal véde­ke­zett, majd végül a vád­lot­tat csak egy bal­tá­val fejen ütve tudta meg­fé­kez­ni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020-ban hóna­po­kig pár­kap­cso­lat­ban élt egy nővel, azon­ban novem­ber­ben a nő sza­kí­tott vele. Ezért több­ször keres­te, meg­pró­bál­ta meg­győz­ni, hogy kezd­jék újra az együtt­élé­sü­ket, de a nő ezt eluta­sí­tot­ta és már egy másik fér­fi­val kez­dett viszonyt.

A vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni, hogy elhagy­ták, ezért 2020 decem­ber ele­jén az esti órák­ban erő­sen ittas álla­pot­ban meg­je­lent a volt élet­tár­sa új pár­já­nak sajó­szent­pé­te­ri laká­sá­nál. Ami­kor a férfi ajtót nyi­tott neki, azon­nal rátá­madt és meg­ütöt­te. Az ütés olyan erejű volt, hogy a sér­tett meg­szé­dült és behát­rált a lakás­ba. Ezután véde­ke­zés­ként a ruha­fo­gas­ról levett egy fokost, és annak nye­lé­vel fejbe vágta a vád­lot­tat. A dula­ko­dás során kike­rül­tek az udvar­ra, ahol a sér­tett több­ször fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja el az ingat­lant. A bosszú­vágy­tól fűtött vád­lott azon­ban újból meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki ekkor eldob­ta a fokost és fel­vett egy bal­tát. A vád­lott ezt látva sem hát­rált meg, hanem tovább támad­ta a sér­tet­tet, aki a bal­tá­val fejbe ütöt­te a vád­lot­tat, csak így tudta meg­fé­kez­ni.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló nyak­csi­go­lya­tö­rést és kéz­kö­zép­csont­tö­rés sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, míg a vád­lott repesz­tett, vágott sérü­lé­se 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú.

A sér­tett magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.