Főoldal » Hírek » Csaknem 80 kilogramm marihuána egy óbudai társasházban - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt három kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó kül­föl­di állam­pol­gár­ral szem­ben, akik 2021 őszén egy óbu­dai tár­sas­há­zi lakás­ban vala­mint a tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ban par­ko­ló autó­ban, tovább­ér­té­ke­sí­té­si cél­lal össze­sen 78 kilo­gramm mari­hu­á­nát tartottak. 

A vád­irat sze­rint egy 20 éves hor­vát férfi a test­vé­ré­vel, egy 31 éves bos­nyák fér­fi­val, vala­mint 23 éves szin­tén bos­nyák állam­pol­gár­sá­gú élet­tár­sá­val együtt, leg­ké­sőbb 2019. év máso­dik felé­től kezd­ve, kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zott Buda­pest területén.

A vád­lot­tak a tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból beszer­zett mari­hu­á­nát egy III. kerü­le­ti tár­sas­há­zi lakás­ban, vala­mint a tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ban lepar­kolt gép­ko­csi­ban tárol­ták. A kábí­tó­szert a hor­vát férfi sze­rez­te be és az ingat­lant, illet­ve a gép­ko­csi­be­ál­ló helye­ket is ő bérel­te ki. Tár­sai a mari­hu­á­na cso­ma­go­lá­sá­ban, elhe­lye­zé­sé­ben, illet­ve őrzé­sé­ben vet­tek részt.

A vád­lot­tak 2021. szep­tem­ber 29-én tör­tént elfo­gá­sa­kor a nyo­mo­zók a III. kerü­le­ti ingat­lan­ban össze­sen mint­egy 24 kilo­gramm mari­hu­á­nát, a mély­ga­rázs­ban par­ko­ló gép­ko­csi­ban pedig továb­bi csak­nem 54 kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak. A nyo­mo­zó ható­ság tag­jai emel­lett - kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó - több száz­ezer forin­tot, vala­mint több mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő valu­tá­val is lefog­lal­tak a vádlottaktól.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három kül­föl­dit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, vagyon­el­kob­zást, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő hatá­ro­zott idejű kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz a vád­irat­ban. A vád­lot­tak közül ket­ten jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, har­ma­dik tár­suk más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csapas-a-kabitoszerpiacra?fbclid=IwAR18JE-bbnlNbAvqnQo128A3cdsBnrI69TKVMxkg4Wi2S9TRalwNP-ajUQc#5