Főoldal » Archív » Csaknem húsz holokauszt tagadó tartalmú weboldal ideiglenes eltávolítását rendelte el az ügyészség indítványára a bíróság

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te csak­nem húsz olyan web­ol­dal ide­ig­le­nes eltá­vo­lí­tá­sát, ame­lye­ken egy holo­kauszt taga­dó könyv volt besze­rez­he­tő, illet­ve annak tar­tal­ma megismerhető.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 08.29