Főoldal » Archív » Családi konfliktus miatt támadt anyjára a sámsonkerti asszony

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki egy elhú­zó­dó vita után hasba szúr­ta az anyját.

A vád­lott­nak soha­sem volt jó a viszo­nya az édes­any­já­val, a köz­tük lévő konf­lik­tu­sok már a vád­lott gyer­mek­ko­rá­tól elkezdődtek.

Miu­tán a vád­lott csa­lá­dot ala­pí­tott és gyer­me­ke is szü­le­tett, több éven keresz­tül nehe­zen volt meg­old­ha­tó a lak­ha­tá­suk, több tele­pü­lé­sen is lak­tak bérelt lakás­ban, illet­ve idő­sza­kon­ként befo­gad­ta őket a sér­tett is a nyír­áb­rá­nyi házba, ahol ő maga is szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként élt másik gyermekével.

A rend­sze­res köl­töz­kö­dés miatt a vád­lott­nak több sze­mé­lyes hol­mi­ja maradt az édesanyjánál.

2018. május 25-én a dél­előt­ti órák­ban a vád­lott fel­ke­res­te a sér­tet­tet a nyír­áb­rá­nyi ház­nál és arra kérte, enged­je meg azt, hogy egy ideig nála marad­jon. Az anyja a kéré­sét meg­ta­gad­ta, de meg­en­ged­te neki, hogy aznap ott marad­hat, amíg a ház­ban lévő hol­mi­ja­it összeszedi.

A vád­lott a tel­jes napot a ház­ban töl­töt­te, azon­ban közte és az anyja között folya­ma­tos viták és vesze­ke­dé­sek rob­ban­tak ki. 2018. május 25-én 18 óra körü­li idő­ben a sér­tett az udvar­ról bement ház egyik szo­bá­já­ba. Ezt ész­lel­ve a vád­lott hátul­ról min­den szó nél­kül rátá­madt, a haját meg­ra­gad­ta, majd trá­gár módon szi­dal­maz­ta. A konf­lik­tus során a sér­tett véde­ke­zett, köl­csö­nö­sen tép­ték egy­más haját és ruhá­za­tát, miköz­ben a vád­lott az any­ját a hajá­nál fogva behúz­ta egy másik szo­bá­ba, ahol elő­vett egy kony­ha­kést, miköz­ben egyik kezé­vel fogta az anyja haját, jobb kezé­vel erő­tel­je­sen meg­szúr­ta a sér­tett hasát.

A sér­tett ész­lel­ve a szú­rást meg­ra­gad­ta a vád­lott kezét és sike­rült tőle elven­ni a kést, majd kisza­ladt és a szom­szé­dok­tól pró­bált segít­sé­get kérni. Ez idő alatt a vád­lott tele­fo­non beje­len­tést tett a rend­őr­ség­re, misze­rint az anyja saját magát megszúrta.

Az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat rövid időn belül kór­ház­ba szál­lí­tot­ta a sér­tet­tet, ahol élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló, átha­to­ló, a has­üreg meg­nyí­lá­sá­val járó élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lést szenvedett.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ül hasz­nált kést koboz­za el.