Főoldal » Hírek » Családi vállalkozásként árulták a kristályt - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel, az élet­tár­sá­val és a nő fiá­val szem­ben, akik kris­tállyal keres­ked­tek Kiskunhalason.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li nő és élet­tár­sa 2021-ben hatá­roz­ták el, hogy kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből fog­nak jöve­de­lem­re szert tenni. Ennek érde­ké­ben a pár 2021 már­ci­u­sát meg­elő­ző­en isme­ret­len sze­mély­től meg­vá­sá­rol­ta a tudat­mó­do­sí­tó szert, amit a nő por­ci­ó­zott ki 0,1 gram­mos alu­fó­li­á­ba pak­kok­ba és azo­kat 2021. már­ci­us­tól napi rend­sze­res­ség­gel érté­ke­sí­tet­te 500 Ft/adag áron.

A pak­kok­ba cso­ma­golt kábí­tó­szert a nő 5 ember­nek, köz­tük egy 18 év alat­ti lány­nak érté­ke­sí­tet­te, de adott el belő­le a saját fiá­nak is. Leg­na­gyobb vevő­je heten­te 3 alka­lom­mal, alkal­man­ként 3-4, össze­sen majd­nem 100 pak­kot vett tőle, de a fia­tal­ko­rú lány is vissza­té­rő vásár­ló­ja volt a vádlottnak.

A vád­lot­tak 2021 augusz­tu­sá­ban újabb, majd­nem 400 gramm­nyi, jelen­tős mennyi­ség­nek minő­sü­lő kris­tályt vásá­rol­tak, amit házuk­ban rej­tet­tek el. A nő azon­ban tar­tott egy eset­le­ges rend­őri intéz­ke­dés­től, ezért meg­kér­te a fiát – az ügy har­ma­dik vád­lott­ját –, hogy vigye el magá­hoz a kábí­tó­szert és azt ott­ho­ná­ban ada­gol­ja ki a fogyasz­tók részé­re. A fiú az elvitt kris­tály­ból 25 ada­got kipor­ci­ó­zott és azo­kat egy kávés­do­boz­ba, míg a fenn­ma­ra­dó kábí­tó­szer­mennyi­sé­get tar­tal­ma­zó zacs­kó­kat a laká­sá­ban rej­tet­te el.

A nyo­mo­zó ható­ság a 2021. augusz­tus 25. nap­ján tar­tott kuta­tás során a kábí­tó­szert a fiú laká­sán lefoglalta.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, a női vád­lot­tat ezen kívül 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek kábí­tó­szer átadá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A főügyész­ség mind­hár­muk­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.